Önemli Sınavlarda Başarı-Zeka ve Hafıza İçin

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
386
Sınavlarda Başarı-Zeka ve Hafıza İçin

AYETLER ve HAVASSLARI:

Yâ men leccemel mütekebbirîne bi licâmi azametihî sellim sellim yâ hâfız.
Anlamı: Ey muhafaza eden Allahım, kibirlenenleri, azametinin gemiyle dizginle, bize selamet ver, bizi selamete çıkar.

Allahümme rabbizitni ilmen ve fehmen ve imanen.
Anlamı: Allahım! Zihnimi aç, ilmimi artır, fehmimi aç, imanımı genişlet.


Sınava Girerken Şu Ayet Okunur:

Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vecal li min ledünke sultânen nasîrâ. (İsra, 80)
Anlamı: Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.

Sınav İçin Sıraya Oturunca Şu Ayet Okunur:

Rabbşrah li Sadri ve yessir li emri,vahlül ukdeten min lisani, yefkahü kavlî.
Anlamı: Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.

Kalemi Eline Alınca
Yâ hayyü yâ kayyûm.bi rahmetike esteğıysü.

Anlamı: Ey Hay ve Kayyum yüce rabbim,rahmetinle senden yardım istiyorum.girdiğim bu imtihanda beni muvaffak eyle

Sınav Başlayınca da Şu Dua Okunur:

Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Bi Rahmetike esteğisû.
Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bil-hayr
Anlamı: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Fatiha suresi ne için okunursa ona fayda verir. Onda her çeşit deva vardır.(Aclûni, Keşfül-Hafâ, II, 106-108; Dârimî, Fedailül-Kurân 12.).

1. Allahümme elhimni ilmen alemu bihi evamirake ve nevahiyeke; verzukni fehmen alemu bihi keyfe ünacike Ya Erhamer-rahimin.

Anlamı: Ey merhametlilerin en merhametlisi Allahım! Senin rahmetinden niyaz ediyorum ki; Peygamberlerine verdiğin anlayış ve hafıza kabiliyetinden ve yakın meleklerine verdiğin ilham kabiliyetinden bana da ver.

2. Allahümmerzukni fehmen-nebiyyine ve hıfzal murseline ve ilhamel-melaiketil-mukarrebine bi rahmetike Ya Erhamer-rahimin

Anlamı: Ey merhametlilerin en merhametlisi Allahım! Senin rahmetinden istiyorum ki; Peygamberlerin anlayışını ve onların hafızası gibi hafızayı ve kendine yakınlaştırdığın meleklerin ilhamını bana lutfet.

3. Allahümme ekrimni bi nuril- fehmi ve ahricni min zulümatil-vehmi veftah li ebvabe rahmetike venşur aleyye min hazaini ilmike Ya Erhamer-rahimin

Anlamı: Ey merhametlilerin en merhametlisi Allahım! Bana anlayış nuru ihsan et. Beni vehim karanlıklarından kurtar. Rahmet kapılarını aç ve ilim hazinelerinden bana lutfet.

Bu üç dua sabah akşam üç defa okunur. Öğrencilerin derslerini daha iyi anlaması için, sınava hazırlananların hazırlıklarına destek olması için, unutkanlıktan korunmak ve buna benzer şeyler için faydalıdır.

Dersler, İmtihan, Ezberleme Hafiza için
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim. Biadedi mâ fî cemîil Kur'ân-ı harfen harfen, Ve biadedi külli harfin elfen elfen.

Hâfız Ebûl Hasan İbn-i Mahmud Şâzelî Rahimehullah buyurmuştur ki; Şeyh-ül Meşayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânî bana Kur'ân-ı Kerîm' in ezberimde olup olmadığını sorduktan sonra, her Kur'an-ı Kerim'i okuyuşum sonrasında şu şekilde salavât getirmemi tavsiye ettiler.

Dersinde ve İmtihanlarda Başarılı Olmak için
Allahümme ya müfettıhal ebvabi iftah lena külle hayral bab*Allahümmerzukna rizkan vasian ve umran taviylen vallahü nes'elü en yüvafikana li hıdmetil ılmi ved dini ven necahı fil imtihan *innellahe la yuhlifül miad*ve billahit tevfik .

Zorlukla Karşılaştığınca Okunacak Dua
"Allâhümme lâ sehle illâ mâ cealtehü sehlâ, ve ente tec'alül'hazne izâ şi'te sehlâ."
Allâhım! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur. Sen, dilediğin zaman,zor olan şeyi kolay kılarsın."

Yeni İşe Başlarken Okunacak Dua
"Rabbenâ âtinâ min-ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrina raşedâ. Rabbi'ş-rah lî sadrî. ve yessirlî emrî"

Derse Başlamadan Önce
Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna hazaine rahmetike ya erhamer rahımiyn.

Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin
"Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

İmtihanlarda muvaffakiyet için tavsiye:
İmtihan binası uzaktan görüldüğünde küçük parmaktan büyüğe doğru sırayla kef, ha, ya, ayn, sad harfleri okunarak eller yumruk yapılır, her bir harf bir parmağa denk gelecek şekilde. Binaya girilene kadar konuşulmaz. Binaya girince büyük parmaktan küçüğe doğru ha, mim, ayn, sin, kaf okunarak yumruk açılır.

Zekanın inkişafı için tavsiye:
Her namaz sonrası: 140 defa Ya selam, Ya alim, Ya hâdi - başta sonda üçer
salavat...

Bir kimse ezberlediği dersleri veya başka şeyleri unutmaması için bu duayı okursa çok faydasını görür ve hafızası kuvvetlenir
Elhamdülillahi müzekkirilhayri ve failihi kolay gelsin

Sınavda Başarılı Olmak için...
Keyfe faddalnâ ba'dehum alâ ba'din (Bak nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık) ayeti sınav gecesi 2970 kere tekrar edilir

EZBER YAPMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE
Ezber yapmaya başlamadan önce;
Rahman suresinin ilk 5 ayetini,
Kıyamet suresinin ilk sayfasının son dört ayetini ve
Buruc suresinin son iki ayetini okuduktan sonra
Allah(celle celalüh)'a hamd,
Efendimiz (aleyhissalatu vesselam)'a salavat getirirseniz kolay ezber yaparsınız
Son olarak da yatmadan önce Bakara suresinin 163. ve 164. ayetlerini okumak da fayda sağlıyor...

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için bu dua okunur.
(Bismillahirrahmanirrahim),
Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün.
İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in.
İnna fetehna leke fethen mubina) Dokuz defa okunacak.
(Ya kebirü entellezi la tehdil ukulü livasfi azameti.) Bin defa okunacak.
Sonra evvela: (Subhane rabbiyel a'la.) denecek.
Sonra, (Sübhane minennaril eflaki, biezkaril emlaki kema tüskinül arza biezkârizzâkirîne, kale li ezkâri himiletin lil mahmuline, ve meskenetin lil miskinine, ve muherriketin lil mutehharrikine, sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe'nin.) okunacak.
Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.:
Ya ğıyasel müsteğisine vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
*Ayrıca 7 gün, günde 998 kere "Ya Hafız" esması okunur.

Hafızayı Kuvvetlendirmek için dua çok tesirli

Bismillahirrahmânirrahıym
*Errahmân *Allemel kur'ân *Halekal insan * Allemehull beyân *Eş şemsu vel kameru bi husbân *Ven necmü veş şeceru yescüdân *Lâ tüharrik bihi lisâneke li ta'cele bih *İnne aleynâ cem'ahû ve kur'aneh *Fe iza' kara'nâhü fettebı kur'âneh *Sümme inne aleynâ beyâneh *Bel hüve kur'ânun mecîdü *Fi levhın mahfuz *Rabbi zıdnî ilmen bi câhi sahibi ulûmil evveline vel âhirin.

ayeti kerimelerini bir tas zemzem suyuna okuyup üç gün sabahları aç karnına içmek hafızayı fevkalade kuvvetlendirir.
*Allahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn."
Seher vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah`ın izniyle devam edenin hafızası kuvvetli olur.

*Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's-salihin. Rabbişrahli sadri ve yessir şi emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temimim bi'l-hayr.
(Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib. Ya Nasir, Ya Allah. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! (işimi) hayırla tamama erdir.)

Öğrenci Kardeşlerimin Dikkatine!!!!
33 kere " Sübhânallâh " 33 kere " Elhamdü lillâh " 34 kere " Allahü Ekber "
bu tesbihi sınavdan 1 gece önce ve sınav zamanına yakın okunuyor.toplu olarak okunursa faydasını sizde hissedersiniz.zamanın durduğuna bir çok kez şahit oldum

ZAMANI DURDURMAK İÇİN
33 kere " Sübhânallâh " 33 kere " Elhamdü lillâh " 34 kere " Allahü Ekber

Ilminizin artmasini istiyormusunuz?
Her konu hakkinda bilginizin,ilminizin artmasini istiyor ve gerekli beyin devrelerinizin açilmasini istiyor ayrica algilama ve hifzetme kapasitenizinde güçlenmesini istiyorsaniz buyrun;

Rabbi zidniy ilma (300)

Ya aliym(sayisiz

not:3 gün içinde tesiri ifşa olmaya başliyor.


Zihin Açıklığı İçin Dua..

ve minellahil ianeti vet-tevfik ve biyedihi ezimmetit tehkık umme ekrimna fehmen nebiyyin ve hıfzel murselin ve ilhamel meliketi vel mukarrebin


Okuduğunu unutmamak için kitabı açıp okumaya başlayacağın anda

Allâhümme aleynâ bi hıkmetik. Venşür aleynâ rahmetek. Yâ zelcelâli vel ikrâm.

Anlamı: Allahım hikmet yağmurlarını indir.Ey Celal ve ikram sahibi Allahım üzerime rahmetini yay..

Duasını okumalısın.okuman sona erince de

Bismillâhi ve sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi adede külli harfin kütibe ve yüktebü ebedel âbidiyne ve dehred dâhiriyn.

Anlamı: okumamı Senin adın ile bitirdim.seni tesbih eder ve sana hamd ederim Allahım.sen en büyüksün.güç ve kuvvet ancak senin verdiğin yardımladır.

Diyerek okumanı bitirirsen keskin zekalı olunur,okunulan unutulmaz..

Bu ismi okumaya devam ettiğinizde zihniniz inanılmaz şekilde açılıcak ve hafızanız kuvvetlenecek

"Yâ Gayyumu felâ yefutu şey'un min ılmihî ve lâ yeûduh"
Her kim bu ismi şerifi her gün 27 kere okursa ve buna 40 gün devam ederse cenabı hakk o kulunun kalbine inkişaf verir

Her işittiğini veyâ okuduğunu ezberleme duası
Aşağıda yazılı âyet-i kerîmeleri her gün bir bardak suya 40 kere okuyup nefes ettikten sonra içmeye müdâvenet eden kimsenin hâfızası çok kuvvetlenir. Her işittiğini veyâ okuduğunu ezberler
Okunacak Ayetler
Fe fehhemnâhâ Süleymâne ve küllen âteynâ hukmen ve ılmen ve sehhârnâ mea Dâvudel cibâle yusebbihnâ vet-tayra ve künnâ fâilîn. Allâhümme zidnî ilmen.

1-Bir öğrenci derse girerken besmele ile 7 defa Rabbi yessir, ve lâ tüassir, Rabbi temmim bil-hayr duasını okursa dersi kolay anlar, sınavı kolay geçer.

2-Yine aynı konularda Allâhümme-rzukna hıfzal murseliyn, ve ilhâmel enbiyâ-i ve fehmel evliyâ-i bi keremike yâ ekramel ekramiyn, ve bi rahmetike yâ erhamer-rahimiyn duasını okumakda çok faideli ve tecrübe edilmiştir.

3-2 numaradaki duayı 41 gece gece yarısından sonra 41 er defa okuyan kimse unutmayı unutur. Hafızası çok kuvvetli olur.

4-Ders çalışmaya başlamadan evvel Allahümme Yâ men teleccemel mütekebbiriyne bi licamı azametike sellim sellim Yâ Hâfız duasını 11 defa okuyan kişi ezberlemek istediğini kolay ezberler ve zor unutur.

5- Sınava girmeden önce 7 defa salatı nariye (bkz. Salavatı Şerifeler bölümü) okuyup dua eden kimse meleklerin ve ruhanilerin desteğini alır ve onların ilhamıyla doğruyu bulur.

6-Sınav sabahı salatı nariye 70 defa okunup peygamberimiz hürmetine diye dua edilirse sınav başarılı olur.

7-7 ayetel kürsü okunur. Her birinden sonra bir yöne üflenir. Birincide ön, 2.de sağ, 3.de üst, 4.de sol, 5.de sol taraftan dönerek arka, 6.da alt ve yedincide avuç içine üflenip içine çekilir. Böyle yapılırsa kopyada yakalnılmaz.

8-Kuru üzüm, incir, hurma, kuş üzümü sürekli yenirlerse zihni, beyni ve zekayı güçlendirir.

9-rabbi-şrahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdeten min lisanî yefkahü kavlî ayeti kerimesini 11 defa okuyup sözlü imtihana kalkan kimse sorulara çok kolay cevap verir.

10-Ayrıca öğrencilerin başarılı olmaları için yazılıp asılacak, okunaca daha bir çok formül mevcuttur.

Devlet Katındaki İşlerinizin Kabulu için
Yüksek mertebedeki bir kişinin yanında işin olupta bu işini çok çabuk bir şekilde halletmek istersen 41 defa şu isimleri oku:
Kavfü kavfü elkavfü elkavfü lefüfü lefüfü afüfü afüfü ecîbû yâ huddâme hâzihil esmâi vakdû hâceti ve leyyinû kalbe fülâne hattâ yakdî hâcetî.
Okuduktan sonra o kişinin makamına git. Allah'ın izniyle senin istediğini yerine getirir.

Ben üniversite sınavına girmeden önce annem pirinç tanesine 184 defa ya Mukaddimu esmasını okumuştu ve sınavsabahı bana yutturmuştu.Ayrıca ben sınavdayken Yasini şerif-Fetih ve İnşirah surelerini okuduğunu söylemişti.başarılı oldum Allaha şükür.Bunları uygulayabilirsiniz
Ya Fettah(489) Ya Mukaddim(184) adet okunması çok makbuldür.
Sayılarla ve saymakla meşgul olan herkes Allahın Muhsi İsmi şerifinden yararlanmalıdırlar.Saymanlar,veznedarlar,hesap uzmanları,matematikciler ve bu konuda sıkıntı seken kimseler kendine Yâ Muhsi Celle Celalühü zikrini her gün 209 defa zikretmeye adet edinirlerse yardımını göreceklerdir.

Zeka Şekeri
Bir şekere 36 defa "Bismillahirrahmanirrahim.La ilahe illallahü Ya Hayyul Gayyum.Ya Alim Ya Latiyf Ya Allah.Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed."
Okunursa o kişinin zekasında patlamalar olur,beyninde açılımlar yapar,zihninde şimşekler çaktırır.Allah'ın izni ile okuduğu herşeyi ezberler.
 

deniz

T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
19 Eyl 2018
Mesajlar
299
Hafıza anlamında büyük sıkıntı çektiğim şu zamanlarda açtığınız bu konu ilaç gibi geldi Allah razı olsun @Devrimci hocam Allah'ın izniyle tecrübe edip sonucunu buraya yazacağım insallah.
 

kaplan12

SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
17 Ara 2018
Mesajlar
12
Allah razı olsun çok güzel bir derleme olmuş
 

Tulpar

T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
2 Ara 2018
Mesajlar
52
keşke yıllar önce bu duaları bilebilseydik :(
 

fenerium

SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
19 Tem 2019
Mesajlar
100
buna ek olarak kendi tecrübem sınav başlamadan kağıda " Ya Settar ,Ya Fettah" yazardık. deneme sınavlarında yazmaya başladım ve asıl sınavda yazıyordum .sonuç olarak beklediğimden çok daha yüksek puan aldım . hafızam baya zayıf olmasına rağmen
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.