Dua Seyyid Ahmed er-Rufai Hazretlerinin Muhteşem Duası

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
386
Hizbül Ferec’in tercemesiElif. Lâm. Mîm. O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar) için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. (Bakara 1-5) Bir olan, ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onundur. O her şeye kadirdir.Ey Allâh’ım! Ey Hayy, Ey Kayyûm olan! Ey Celâl ve İkram sahibi! Senden, yarattıklarına emanet ettiğin esrarın hürmetine istiyorum. Arşının izzeti, zatının kudsiyeti (kudsiyetin), yüzünün nûru (nurun), İlminin tamamı, kıymetinin sonsuzluğu, kudretinin zenginliği, rahmetinin enginliği, şükrünün hakkı, İradenin gücü ve zatının azameti hürmetine istiyorum. Bütün sıfatların, bütün isimlerin, sırrının gizemi, gizeminin güzelliği ve iyiliğinin bereketi hürmetine istiyorum. Minnetinin kemâli, cömertliğinin feyzi, gazabının kahrediciliği, rahmetinin ona baskın gelişi, sözlerinin sayısı, şerefinin inayeti ve gücünün yüceliği hürmetine istiyorum. Tekliğinin eşsizliği, birliğinin tevhidi, bekanın devamlılığı, kudsiyetinin ebedîliği, rubûbiyetinin ezelîliği ve büyüklüğünün azâmeti hürmetine istiyorum. Celâlin hürmetine istiyorum Allâh’ım (cc). Cemâlin, kemâlin, ikrâmın, efâlinin yüceliği, uluhiyetinin önderliği, Azâmetin, merhametin ve minnetin hürmetine istiyorum Allah’ım. Şefkatin, lütfun, hayrın, ihsânın hürmetine istiyorum. Senin ürmetine Ya Rab! İmdâdınla, senden yardım istiyorum. Senden, her türlü gamdan, kederden, sıkıntıdan bir ferahlık; ve her türlü beladan, şiddetten, darlıktan bir kurtuluş bahşetmeni diliyorum.

Zamanlarımı seninle bayındır kıl, sırlarımı muhabbetinle aydınlat, gözümü, lütfûnun izlerini görmekle aydınlık eyle, basîretimi yakınlığının nurlarının parıltılarıyla aydınlanmış ve delil kıl. “Kâf – hâ- yâ- aynsâd” hakkı için, “Hâ- mîm- ayn- sîn- kâf” hakkı için, “Tâ-hâ” , “Tâ-sîn”, “Sâd”, “Yâ-sîn”, “Elif-lâm-râ”, “Elif-lâm-mîm, “Nûn”, “Hâ-mîm”, “Tâ-sînmîm” hakkı için. Kur’ân-i Azim’in sırrı hürmetine, Ey Alî, Ey Azîm. Ey Rahman, Ey Rahim. Ey Berr, Ey Kerîm. Ey Evvel, Ey Kadîm.Allâh’ım! Ey itaatime ihtiyacı olmayan ve isyanımın zarar veremediği, İhtiyacın olmayan amellerimi kabul buyur. Sana zarar veremeyen günahlarımı bağışla. Allah’ın adıyla, o bize yeter, Allah’tan başka hiçbir güç ve kudret yoktur. Allah’ın adıyla, ki yerde ve gökteki hiçbir şey ona rağmen zarar veremez. O işitendir, bilendir. “ Musa (as) içinde bir korku hissetti. ‘Korkma, sen muhakkak daha üstünsün’ dedik.” (Taha, 67–68) Ya Allâh! Ya Allâh! Ya Allâh! Allâh’a güvendim. Başarım ancak Allâh’tandır.“Allah, O’ndan başka ilah yoktur; O, Hayydir, Kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara, 255)Ey mülkünde faniliği ve zevali olmayan! Lütfunla yetiş bana. Zira ben zayıfım, sensin Kavî. Ben fakirim, sensin Ganî. Ben mağlubum, sensin Galib. Ben âcizim, sensin her şeye Kadîr. “Bana kâfidir Allah, Ondan başka yok ilâh. O’na güvendim, O’dur arş-ı azimin rabbi.” (Tevbe, 129) Allah bana yeter, O ne güzel dosttur.Ey Allâh’ım! Tüm işlerimizde âkıbetimizi hayreyle, Bizi dünyanın belâsından ve âhiretin azabından kurtar. Şerri olan her kötüden, “Perçeminden tuttuğun” (Hud, 56) tüm canlıların şerrinden, zâtının celâline sığınırım Allâh’ın, kutsiyetinin cemâline sığınırım.Ey Allâh’ım! Senden selâmet ve saâdet istiyorum. Dünya yurdunun güzel sonunu, hayırlıların dostluğunu, iyilerin sevgisini, ve cehennemden kurtuluşu istiyorum.Ey Allâh’ım! Uyku girmez gözlerinle koru beni, haksızlığı olmayan kuşatmanla kuşat beni. Bana olan kudretinle merhamet et bana, ki ümîdim senken ben helâk olmam. Bana lutfettiğin nice nimetlerin var ki onlara lâyıkıyla şükredemedim, beni imtihan ettiğin nice belâların var ki onlara da hakkı ile sabredemedim. Ey lâyıkıyla şükredemediğim nimetlerinden dolayı beni mahrum etmeyen, Ey hakkıyla sabredemediğim imtihanlarından dolayı beni utandırmayan, Ey hatalarımla görüp de beni rüsvây eylemeyen, Senden, İbrahim’e (as) ve İbrahim (as) ailesine salât ettiğin, bereket verdiğin ve merhamet ettiğin gibi, Muhammed’e (sav) ve Muhammed (sav) ailesine de salât eylemeni istiyorum. Şüphesiz sen hamd edilmeye lâyık ve en şerefli olansın.Ey Allâh’ım! Dinim konusunda, dünyamda bana yardım et, ahiretime takvamla yardım et. Uzak kaldığım, bilmediğim şeylerden koru beni. Huzuruna getirdiklerimle baş başa bırakma beni.Ey günahlardan zarar görmeyen, mağfiretin noksanlaştırmadığı, Seni noksanlaştırmayanı bana ver, sana zarar vermeyen günahlarımı bağışla.Ey Allâh’ım! Senden yakın bir kurtuluş ve sabr-ı cemîl istiyorum. Her belâdan âfiyet, âfiyette devamlılık istiyorum. İnsanlara muhtaç olmamayı diliyorum Sen’den. Her türlü şerden selâmet diliyorum. Alî ve Azîm olan Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.Ey Allâh’ım! Ey kederleri açan, gamları gideren, darda kalmışların

davetine icabet eden, dünya ve âhiretin Rahmanı ve bu ikisinin Rahim olanı, bana merhameti Sen edersin, başkasının merhametine muhtaç bırakmayacak şekilde bana merhamet eyle.

Ey Allâh’ım! Ban dokunan her kederden bir kurtuluş ve çıkış ver bana. Ummadığım yerden beni rızıklandır. Ey ölümü geçen (ölümün yetişemediği)! Ey sesleri işiten (seslerin gizlenemediği)! Ey öldükten sonra kemikleri giydiren! Muhammed’e (sav) ve Muhammed (sav) ailesine salât eyle. İşimde bana bir ferahlık ve çıkış ver. Zira Sen bilirsin, ben bilemem. Sen Kadîr’sin ben âciz. Ve Sensin gaybları bilen. Ya Allâh! Ya Allâh! Ey Rahmân!Ey Rahîm! Ey Tevvâb! Ey Celâl ve İkrâm sâhibi! Ey imdâd dileyenlerin kurtarıcısı!Ey darda kalanların duasına icabet eden! Yüzümü sana döndüm, pişman ve içten olarak sana güvendim, ihtiyacımı, huzurunda titreyerek, ancak sana arz ederim.Ey Allâh’ım! Ahdimi ahdine kat. Beni salihlere ekle, celâlinle destekle.Muttakî kullarından kıl beni. Senin hürmetine Allâh’ım, yüzümü yalnız senin yönüne çevir. Kalbim ancak Sen’in kapına vurgun. Beni sevdiklerine ve dost ehline yakınlaştır, münkir düşmanlarının dostluğundan koru. Beni Marifet-i Muhammedi’nin hakikatine erdir, Sıfat-ı Mustafaviyye ile ziynetlendir. Dilimi şükrünle döndür. Nutkumu ve kalbimi zikrinle işlet. “İlyasgillere selam.” (Saffat,181) “Ya Rabbî, bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın” (Enbiyâ, 83) “Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.” “Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.” (Enbiyâ, 87-88)Ey Allâh’ım! Sırrımı, âşikârımı ve başıma geleni şüphesiz Sen bilirsin. Senden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ey Allah, Ey Alî, Ey Azîm! Bana keder vereni benden gider. Lütfunla işimi gözet. Rahmetin ve kereminle bana yetiş. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.Ey Allâh’ım! Ey her şikâyetin muhatabı! Ey fısıltıyı dahi işiten! Ey her belâyı def eden! Ey her gizliyi bilen! Ey her sıkıntıyı bertaraf eden! Ey İbrahim’e (sav) imdâd eyleyen! Ey Musa’yı (sav) kurtaran! Ey İsa’yı (sav) katına yükselten ve ey Muhammed’i (sav) seçen.Ey Allâh’ım! Peygamberlerinin efendisine, resullerinin ekremine, Habîbine, nebîne, elçine, Efendimiz Muhammed’e (sav), onun âline ve ashabına salât eyle. Duamı kabul eyle. Zira ben, en fakir hâlimle sana yalvarıyorum, güçsüzlüğümle, çaresizliğimle, hatta garîb, itik, bulunduğu halden yalnız senin kurtarabileceğini bilen darda kalmışın yakarışıyla sana yalvarıyorum. Ey Erhame’r-Rahimin, bana merhamet et. Ey meded isteyenlere çokça imdâd eyleyen, bana da imdâd eyle. Başıma gelen kederden beni kurtar. Beni kuşatan gamdan koru beni. Lutfet bana Ey Latîf! Ey Rahîm! Ey isteyenlerin istediklerine sahip olan! İsteyemeyenlerin gönüllerini bilen, imdadınla bana yetiş. Ey her isteğe, katında amade bir makam, ve mesul bir cevab olan, Ey her seslenene, katında kapsamlı ve deruni bir ilim olan, Senin vaadlerin haktır. Nimetlerin bereketli ve dâimdir. Rahmetin geniştir. Ehli olduğunu bana yaptır, Ehli olduğumu bana yaptırtma. Zîra sakınılmaya lâyık olan da Sen’sin, mağfiret sahibi olan da. “Allah, kesin olarak bildirdi ki kendisinden başka yoktur ilâh” (Âl-i İmran, 18)Ey Allâh’ım! Kudsiyetinin nûruna sığınırım. Her türlü hastalıktan, âfetten, hayırla gelenin dışında cinnî ve insî her gelenden, affediciliğinin bereketine, celâlinin azametine sığınırım, ey Erhame’r-Rahimin.Ey Allâh’ım! Korunmadan önce sensin korunağım, sığınmadan önce sensin sığınağım. Ey Firavun askerlerinin huzurunda boyun eğdiği! Ey zorbaların zirvelerinin önünde eğildiği! Ey göklerin ve yerin kilitleri elinde olan.Ey Allâh’ım, zikrin benim şiarım ve kaftanım, rahmetinin gölgesinde uykum ve kararım, sanadır her vahimden firarım, sayenledir her krizden intisârım, sanadır itimadım, ve kudsiyetinin kereminedir istinâdım. Şehadet ederim ki yoktur senden başka ilâh, muhafız çadırlarına al beni, ağır gelen kederlerimden beni koru, senin hürmetine Ey Rahman! Ey Rahim!.Vâhid ve Ehad isminle istiyorum Allâh’ım, Ferd ve Samed isminle yalvarıyorum, Azim ve Vitr isimlerini vesile ediniyorum Allâh’ım, senin kudsiyetinin nûru, kâinatın her köşesini doldurmuştur. Hatta, mâsiva korkusunun tozları, evhamımın gönlüne karışmasın, ve mâsiva umutlarının izleri, fikrimin yelkenine değmesin diye geceleyin içine düştüğüm, sabahleyin içinde kalktığım şeyden beni kurtardın. Azâbından ve ikâbından beni kurtar Allâh’ım, leyl ü nehârımda, nevm ü karârımda beni koru Allâh’ım. Zâtını tazimle, arşının mükemmelliğini yücelterek diyorum ki senden başka yoktur ilâh.Ey Allâh’ım! Sav benden kullarının şerrini. Hıfzına, inayetine, emniyet ve sıyanet otağına al beni. Lütfuna, keremine ve ihsanına beni hissedar eyle.Ey Allâh’ım! Hamdinle seni tesbih ederim, ismin kutsaldır senin, gücün yücedir.Ey Allâh’ım! Ey işlerin felaketini gideren! Kederlerin güçlüğünü gideren, Ey büyük sıkıntıdan kurtaran! ve ey bir şeyin olmasını dilediğinde kendisine “kün fe yekun”un yeterli geldiği. Ey Rabb! Ey Rabbim! Günah saldırıları zayıf kulunu kuşattı. Onlara ve her türlü şiddete engel olan sensin. Senden başka ilah yoktur. Yetiş! Yetiş! Merhamet! Merhamet! İnayet! İnayet! Kulun, elçin, efendimiz Muhammed’e (sav) ve âline salât et. Tüm işlerimde bana ve müslümanlara lutfet. Allâh’ım, efendimiz Muhammed (sav) ümmetini koru! Allâh’ım, efendimiz Muhammed (sav) ümmetine merhamet eyle! Allâh’ım, efendimiz Muhammed (sav) ümmetini ıslah et! Allâh’ım, efendimiz Muhammed (sav) ümmetini kurtar!Ey Allâh’ım! Beni, mahlukata ümit bağlayanlardan eyleme, onlara güvenenlerden eyleme, gönlümün yularını yarattıklarından birine bağlayacaksan eğer, Onu sevdiklerinden eyle, ki gayretim, sevdiğine yönelik olsun da karışsın, son damlasına kadar, Muhabbetini boşaltırcasına döktüğün o sevdiğin kuluna. Zira sen sevdiklerinin dostusun. Gönlümün gayretini, göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa, muhabbetinin süslemediğinden ve sevginden bir damla bile vermediğinden sav. Sırrımın gözetiminden, emanet perdeleri kaldır ki yalnız sana yönelene, sana güvenene iltifat edeyim. Azmimin kararını sevket seçtiklerine, dostlarına, yakından sevdiklerine, salih kullarına, gönderilmiş elçilerine ve dostluğu ne güzel olanlara. Allâh’ım, Seni razı edecek davranışlarda sabit kıl beni, sevdiklerine yaklaştır, sevgim ve öfkem son damlasına kadar senin için olsun, düşmanlarına beni yaklaştırma. Üzerimdeki nimetini ve ihsanını sürdür. Zikrini bana unutturma. Her halde şükrünü ilham et bana. Nimetlerinin evamının değerini ve afiyetin sürekliliğinin kadrini öğret bana.Ey Allâh’ım! Dinim, dünyam ve ahiretim için, senden af, afiyet, bitmez afiyet istiyorum.Ey Allâh’ım! Kalbime senin ümidini koy, gayrısının ümidini sök. Ki mâsiva ümidi taşımayayım.Ey Allâh’ım! Kuvvetim azalıp, ümidim kesilmeden, rağbetim tükenmeden, arzuhalim ulaşmadan, ve “yakin”den önceki ve sonraki nesillerden birine verdiklerin dilime gelmeden, onu bana tahsis eyle Ey Rabbe’l - âlemin. Allâh’ım, çareler tükendi, ümit kesildi, İş bitti. Senden başka ne bir sığınak var ne de kurtuluş. Ey en zorları bile kolaylaştıran! Ey demirin sertliğini dahi yumuşatan! Ey va’d ve vaid işlerini gerçekleştiren! Ey her gün yeni bir halde ve işte olan! Beni darlık ve sıkıntı girdaplarından, en geniş kurtuluşa, en aydın yola çıkar. Gücümün yettiğini de yetmediğini de sana havale ediyorum. Âlî ve Azîm Allah’tan başka güç ve kuvvet yoktur. Allâh’ım! Senden af istiyorum. Sana dönüyorum. Her işte sana güveniyorum. Bildiğim günahtan dolayı af istiyorum. Bilmediğim günahtan dolayı senden af istiyorum. Zîra sen bilirsin ben bilemem. Sen ki gaybları bilensin, günahları affedensin, Ayıbları örtensin, sıkıntıları giderensin, ve sanadır dönüş. Allâh’ım! Senin verdiğin afiyetle bedenimin işlediği her günahtan bağışlanma diliyorum. Fazlınla gücümün ulaştığı, rızkının yağdırmasıyla elimin uzandığı her günahtan bağışlanma diliyorum. Korktuğumda, tedbirine inanarak, hilmine, affının keremine güvenerek işlediğim her günahtan bağışlanma diliyorum.Allah’ım, tüm günahlarım için senden af diliyorum. Bu günahlaryüzünden emanetime ihanet ettim, kendimi alçalttım, ihmal ettim. Duygularımı öne çıkardım, şehvetlerimin peşinden gittim, başkaları için çalıştım, bana uyanları da yanlış yola saptırdım. Bu günahlar yüzünden yüce yaratılışıma rağmen mağlup oldum. Başka dostlukları senin dostluğuna değiştim de yaptığım amellerimden dolayı beni huzuruna kabul etmedin. Çünkü sen ey kusurlardan uzak olan, İsyan etmemi istemedin. Fakat senin ilmin benim tercihlerimin, amelimin ve irademin önündedir. Sen benim için bir kader çizdin, fakat beni zorlamadın, bana en ufak haksızlık yapmadın, hükmünü benim tercihimi gözeterek uyguladın. Ey tüm merhametlilerden daha merhametli olan Allah’ım! Senden af ve mağfiret diliyorum. Ey zor anımda sahibim! Ey yalnızlığımda yoldaşım! Ey sahipsiz ve kimsesiz olduğumda beni koruyup kollayan! Ey nimette olduğumda benim velinimetim! Ey sıkıntımı gideren! Ey dualarımı işiten! Ey gözyaşlarıma acıyan! Ey günahlarımı, hatalarımı affeden! Ey benim gerçek ilahım! Ey benim sağlam dayanağım! Ey benim ayrılmaz yakınım! Ey benim şefkatli sahibim! Ey Beyt-i Atik’in (Kâbe) rabbi olan Allah’ım! Beni, en kısa zamanda, dar boğazların çemberinden, katından yakın ve sağlam bir kurtuluşla, yolların genişliklerine çıkar ya Rab!Ey Allah’ım! Bütün endişe ve kederimi gider. Beni tüm üzüntülerden ve sıkıntılardan kurtar. Ey endişeleri gideren! Ey tasaları yok eden! Ey yağmuru yağdıran! Ey dara düşenin duasına icabet eden! Ey dünya ve ahiretin Rahmân ve Rahîmi olan Allah’ım! Mahlûkatın en hayırlısı sâf, pâk, temiz ve ümmî peygamber Hz. Muhammed’e ve onun yine pak, temiz ailesine sâlât ve selâm eyle. Allah’ım! İçime sıkıntı veren şeyi kaldır. Çünkü sabrım tükendi, çarem azaldı, gücüm zayıfladı. Ey her türlü zarar ziyanı! musibet ve hüznü ortadan kaldıran! Ey tüm sırları ve gizli halleri bilen! Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! “İşlerimi sana ısmarlıyorum. Çünkü Allah kullarını görendir.” (Mümin, 44) “Başarım yalnız Allah’tandır. Ben de ona tevekkül ettim.” (Hûd, 88) “Çünkü o büyük arşın sahibidir.” (Tevbe, 129) Allah’ın izzetinin şerefiyle korundum. Azametinin büyüklüğüyle, ulvîliğinin yüceliğiyle, kudretinin iktidarıyla, saltanatının gücüyle, ve Lâ İlâhe illallâh ile korundum. Allahın katında hükmü yazan kalem ile Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh (güç ve kuvvet yalnız Allaha aittir) ile kendimi muhafaza altına aldım. Allah’a iman ettim. O bana yeter.Ey Allah’ım! Ey gözlerin göremediği! Ey şüphelerin karıştıramadığı! Ey kimsenin anlatamadığı! Ey olayların değiştiremediği! Ey felaketlerin korkutamadığı! Ey dağların ağırlığını, denizlerin miktarını, yağmur damlalarının, ağaç yapraklarının, gecenin örttüklerinin, gündüzün aydınlattıklarının, sayısını bilen Allah’ım! Ey göklerin kendisinden bir şey gizleyemediği! Ey yeryüzünün kendisinden bir şey saklayamadığı! Ey her denizin dibini, her dağın ulaşılmaz zirvesini bilen Allah’ım! Ömrümün sonlarını en hayırlı zamanlarım, en son yaptıklarımı en hayırlı amelim, sana kavuştuğum günü en hayırlı günüm eyle. Ey güç ve kuvvet sadece kendisine ait olan yüce ve büyük olan Allah’ım! Duamı kabul eyle. Allah’ım! Bana ateş atanın ateşini söndür. Bana kederini bulaştırmak isteyenin kederinden beni uzak eyle. Beni sağlam zırhına büründür. Beni yeterli örtülerinle ört. Allah’ım! Kim bana düşmanlık ederse sen ona mani ol. Kim beni oyuna getirirse sen oyununu boşa çıkar. Kim bana zorbalık yaparsa sen onun hakkından gel. Kim beni yok etmek için bir tuzak kurarsa sen onun tuzağını yok eyle. Allah’ım! Kim hakkımda kötülük düşünürse kötülüğünü aleyhine çevir. Allah’ım! Boğazını tuzağına, tuzağını boğazına geçir ki ölümü kendi eliyle olsun. Senin himayene tutundum, senin mukaddes gücüne sığındım Allah’ım! Ey nimetleri yağdıran! Ey intikam duygularına karşı koruyan! Ey ortaya çıkardıktan sonra üzüntü ve tasaları gideren! Ey mazlumların sahibi! Ey zalimlerin hesabını gören! Ey başlangıcı olmayan Evvel! Ey nihayeti olmayan Âhir! Ey isminden başka unvana ihtiyaç duymayan! Bu işimde bana bir rahatlık, kaygılarımın derin çukurundan beni kurtaracak bir çıkış yolu nasip eyle. Ya Latif! Ya Latif! Ya Latif! Gizli lütfundan bana lütfet. Yüce desteğinle ve makamını bilemediği halde arşı kaplayan kudretinle bana yardım et. Ey sebepleri yaratan! Ey tüm kapıları açan! Ey bütün sesleri işiten! Ey tüm dualara karşılık veren! Ey bütün ihtiyaçları gideren! Ey yardım isteyenlere imdad eyleyen Allah’ım! senden bir çıkış yolu bekliyor, senin lütfunu gözetiyorum. Hazreti Muhammed’e ve onun ailesine rahmet eyle, beni kurtar, bana lütfet. Bir an olsun beni bana bırakma. Beni yarattığın her hangi birine de muhtaç etme Allah’ım! Ey göklerde ve yerde kudret sahibi! senden başka ilah yok. Hikmet sahibi (Hakim)! ikram sahibi olan (Kerim)! Allah’tan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi olan (Rahman ve Rahim) Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve büyük arşın rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Allah’ım gizli açık, dünyevi ve uhrevi tüm ihtiyaçlarımı sana arz ettim. Kulun senin kapına geldi. Miskinin senin kapına geldi. Fakirin senin kapına geldi Ya Rab!Ey keyfiyetini yalnız kendisinin bildiği! Ey kudretine başkasının erişemediği! Ey gizli olmayan aşikâr! Ey uzak olmayan yakın! Ey mağlup olmayan galip! Ey hayatın kaynağı! Ey her şeyin mutlak hâkimi! Senin güç ve kuvvetinden yardım istiyorum. Ey en merhametlilerden daha merhametli olan! Bana merhamet eyle. Ey yedi kat göklerin ve onların gölgelediklerinin! Ey yerlerin ve onların üstündekilerinin, tüm şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah’ım! Tüm yaratılmış olanların kötülüklerine karşı benim yanımda ol ki hiç biri beni alt etmesin ve bana taşkınlık yapmasın. Ey yakınlığı izzet veren ve övgüsü yücelten! Senden başka ilah yok. Yalnız sen varsın Allah’ım!Ey Allah’ım, Hazreti Hüseyin’in, kardeşinin, dedesinin, babasının, annesinin ve oğullarının hürmetine beni ve tüm müslümanları içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan kurtar Allah’ım! Allah’ım! Senin kulun ve peygamberine, her an ve her yerdesalât ve selâm eyle. Hz. Muhammed (sav)’e, mukaddes sırların okyanusu, gizemli işaretlerin tılsımı, gayb ilimlerinin kabında saklı olan, varlık âlemleri henüz ortaya çıkmadan kara bulutlarla dolu gökyüzünü kaplayan ilk şimşek, henüz varlık örtüsü insan türüyle yarılmamışken o mukaddes burçlarda parlayan ilk yıldız, lütuf âleminde karanlık ve aydınlık (varlık ve yokluk) arasında sallanan canlar canı, o ulu varlıktan çıkıp bu ümmetin kalplerine doğan büyük hidayet güneşi, Hz. Muhammed (sav)’e salât ve selâm eyle. Dalga dalda meded ummanı, ilm-i ilahinin geçit ve ovalardaki keskin sembolü, ruhani hırkasının (hilat-i risalet) eteğinde şaşırtıcı mucizeler saklı olan Allah’ın en büyük mucizesi, gayelerin gayesi olan amaca yükselten merdivenlerin ilki bizim efendimiz, Allah yolunda olan herkesin efendisi, fazilet, cömertlik, yardım severliğin ve mutluluğun kaynağı, Hz. Muhammed (sav)’e salât ve selâm eyle. En yüce sevgili, dalgalı deniz, tılsımlı hazine, en doğru yol, en kuvvetli nur, en parlak ay, en sağlam delil, en güçlü, en keskin kılıç, gaybî ilmin taşıyıcısı, ezeli yardımın çığlığı, ondan başka tüm kapıların hala kapalı olduğu Allahın kapısı, yolunun nurunun parlaklığı peçelemediği müddetçe hâlâ reddolunmayan makbul yüz, Hz. Muhammed (sav)’e salât ve selâm eyle. Sarılanın kurtulduğu, emin ve salim olduğu Allahın ipi, Allah’a ulaşmak için ondan girenin kabul ve merhamet edildiği kurtuluş kapısı, efendilerin efendisi, tüm varlığın sebebi olan, efendimiz, peygamberimiz Muhammed aleyhisselama, onun ailesine, ashabına, onun ardınca gidenlere, onun tarafında olanlara, onun yolunu tutanlara, onun denizinden kananlara salât eyle selam eyle Allah’ım. Onun hatırına bize yardım eyle. Onun yakınlığı ile bizi ödüllendir. Onun milleti (dini) ve sünneti üzere bizi yaşat ve bizim canımızı al. Bizim ve tüm müslümanların sonunu hayreyle. Bizi, anne babamızı, evlatlarımızı, ecdadımızı, tüm müslüman erkek ve hanımları, tüm mümin erkek ve hanımları bağışla ya Rabbi. Allahın selamı tüm peygamberlerin üzerine olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.