Bilgilendirme Şaban Ayının 27 nci Gecesinin İhyası

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
376
?Şaban ayının 27. gecesinde
Salihlerin ve büyük veli ve şeyhlerimizin sırrına mebni olarak kılınmasını tavsiye ettikleri namaz ve diğer ibadetler.

?1) Dört rekat namaz kılınır.
?Niyeti; sağımda cennet solumda cehennem arkamda azrail önümde kabir döndüm kıbleye kıblem kabeye durdum divana uydum kurana ve pirime, Allahım senin razı olman, bu gecenin sırrına erdirmen ve bu gece cenneteki selsebil ırmağı yanındaki o kuyudan kana kana içirmen için,bütün manevi maddi, imâni ameli hastalıklarıma şifa kılman için bu namazı kılmaya niyet ettim.

?Allahü Ekber

?Her rekatta fatihadan sonra bir zizâl suresi, 25 kere ihlas suresi okunur.

?Selamdan sonra secdeye gider ve secdede:
7 fatiha
1 İhlas
1 felak
1 nas
?Sureleri okunur secdeden kalkar ve şu tesbihleri yapar:
?2) 111 esteğfirullah
?3) 111 (( salavatüllahi ve cemiy-ı halgıhi alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ elihi ve sahbihi ve sellim tesliymâ)) der.
?4) 111 (( lâ havle vela guvvete illâ billâhil aliyyil azıym )) der. Muhammed Hakkı Nazilli Sırlar Hazinesi s. 37 arabça halebi baskısı.
?5) Sonra şu duayı okur:
(( Allâhümme ente gayyumüs semâvâti vel erdi ve men fihinne ve lekel hamdü veş şükru, ente meliküs semâvâti vel erdı ve men fihinne ve lekel hamdü veş şükru, ente ilâhüs semâvâti vel erdı vemen fihinne ve lekel hamdü veş şükru, ente nurus semâvâti vel erdı ve men fihinne ve lekel hamdü veş şükru.
?Ente haggun ve ve' düke haggun ve veıydüke haggun vel cennetü haggun ven nâru haggun vel hısâbü haggun vel mizânü haggun ven nebiyyune haggun ve muhammedün sas haggun.
?Eşhedü el lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh.
?Allahümme bike ementü, ve leke eslemtü, ve leke teheccedtü, ve leke gumtü, ve leke reke'tü ve leke secedtü ve leke zekertü ve leke şekertü ve leke hamedtü ve leke eta'tü, ve leke ehlastü, ve leke abedtü ve iyyâke isteantü enterrahmânül müsteânül- müsteğâsü.
?Ve bike i' tesamtü ve bike temessektü ve bike hâsamtü ve bike vesigtü ve bike uztü ve bike lüztü
?Ve ileyke iltecetü ve ileyke tübtü ve ileyke êveytü ve ileyke hüdtü, ve ileyke race'tü, ve ileyke istenedtü, ve ileyke i'temedtü, ve ileyke hâkemtü.
?Ve aleyke tevekkeltü feğfirli mâ gaddemtü ve mâ ehhertü ve mâ esrartü ve mâ e'lentü ve mâ ente e'lemü bihi minni
?Entel mugaddimü ve entel müehhırü lâ ilâhe illâ ente lâ yeğfiruz zunûbe illâ ente feğfir liye mağfiraten min ındıke verhamnî inneke ente Ğafurun Ğaffârun Rahıymün Rahmânün yâ Allâh. ))

?Ementü billâhi ve rasulihin nebiyyil ümmiyyillezi yüminü billâhi ve kelimêtihi.
?Şehidellâhü ennehü lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılmı gâimem bil gıstı, lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiym. Şehidtü bimâ şehidellâhü ennehü lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ılmi gâimen bil gıstı lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakiymül vâhıdül ehadül ferdüs samedüllezi lem yettehız sâhıbeten ve lâ velede, ve lem yekün lehü şerikün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyüm minezzülli ve kebbirhü tekbiran Allahü ekber lâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhil hamdü, fe lillahil hamdü rabbis semâvâti ve rabbil erdı rabbil âlemiyn ve lehül kibriyâ-ü fissemâti vel erdı ve hüvel aziyzül hakiym. Kefertü bittâğuti vel cubti, fe Êmentü billahi fegad istemsektü bil urvetil vüsgâ lanfisâme lehê vellâhü semiun aliym. Allâhü velliyyi ehracenî minez zulumâ ilen nûr ve şeraha sadrî lil islâm ve nevvera galbi bi nuril imâni ve habbebe ileyyel iymâne vel ameles sâliha ve kerrehe ileyyel küfra veş şirke ven nifâke vel ısyâne vel fısga vel fucura bilâ havlin ve guvvetin minni felâ havle velâ guvvete illâ billâhil aliyyil azıym, lâ ilâhe illâ ente sübhâke inni küntü minezzâlimiyn, festecebnâ lehü ve necceynâhü minel ğammi ve kezêlike nüncil müminiyne. Fe teleggâ Edemü mir rabbihi kelimetin (( rabbenâ zalemnâ enfüsene ve in lem teğfir lenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsiriyne, Allâmme inneke te'lemü sırsî ve alâniyetî fegbel ma'ziretî ve te' lemü hâcetî fe e' tı sülî ve te' lemü mâ fi nefsi feğfirli zembi. Allâhümme inni es-elüke iymânen yübâşiru galbî ve yegıynen sâdıgan hatte e'lemü ennehü lâ yusıbunî illâ mâ ketebte liye ve raddını bi gadâike bi haggı ehabbil halgı ileyke Habiybike Muhammed sas, fe têbe aleyi innehü hüvet tevvâbür rahıym.))
?((Allâmme inneke afüvvün keriymün tuhıbbül afve fe'fü annî, allâhümme inni es-elükel afve vel âfiyete vel muâfeted dêimete fiddiyni veddünyâ vel êhırati. Yâ Rabbel alemiyne, yâ erhamer râhımiyne, yâ ekramel ekramiyne, tebârekesmü Rabbî zül celâli vel ikrâmi.))

?6) Tesbih namazı kılar

?7) Sadaka koyar

?8) Yasın okur
?9) Üç kerede şu duayı okur;
(( Allahümme bârik liye şaban ve belliğnî ramadân ve eınni alas-sıyâmi ve ğaddıl-basari ve hıfzıl-lisâni. Ve lâ tec-al hazzı el-cûa ves-sehere.))
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.