Bilgilendirme: 1.) Değerli üyelerimiz www.sirrulhavas.com.tr Kurumsal Sitemiz Yayındadır. 2.) vefkhane.com Vefk Yapım Sitemiz Yayındadır. 3.) Forumumuzda yöneticilerimiz haricinde diğer üyelerimizle özelden iletişim bilgisi veya belge paylaşmak yasaktır. Paylaşanlar forumdan süresiz uzaklaştırılacaktır.

Dua RUFAİ DERSİ-ZİKRİ VE DUASI

sq-sample5
Sizde kendinize üçlü - dörtlü - beşli - altılı - yedili - sekizli - dokuzlu - onlu ve cennet-ül esma vefklerinizi ve arzunuza göre yaptırabilirsiniz.

VEFKHANE.COM

sq-sample14
Üye kayıt işlemini gerçekleştiren ziyaretçilerimiz sanal mağazamızdan güvenle alışveriş yapabilirler.

MAĞAZA

sq-sample4
VIP üyelik alarak forumdaki tüm ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

V.İ.P ÜYE AVANTAJLARI

sq-sample4
SMS onayı yaparak forumdan faydalanabilirsiniz. Detaylar için tıklayınız.

SMS ONAYLI ÜYE

 • Değerli Üye ve Ziyaretçilerimiz www.sirrulhavas.com.tr SIRRULHAVAS KURUMSAL SİTEMİZ yayındadır.

  SİTEYE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 • Değerli Üye ve Ziyaretçilerimiz www.vefkhane.com sitemiz yayındadır. Sizde dilerseniz Kendinize özel vefk yaptırabilirisiniz.

  SİTEYE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 • Değerli Üyelerimiz Artık Sİtemizde Sms veya T.c Onayı olmayan üyeler Forumumuzdan faydalanamayacaktır. Eğer sohbeti Görüyor ve yazı yazamıyorsanız veya konulara cevap veremıyorsanız. Linke Tıklayınız

  AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

 • DEĞERLİ ÜYELER KATEGORİ DIŞI AÇTIĞINIZ BÜTÜN KONULAR ÜYE İSMİ AYIRT EDİLMEKSİZİN SİLİNİR.

  ÖRNEĞİN SORU SORACAKSINIZ SORUN CEVAPLAYIN KATEGORSİ DIŞINA YANİ CELP MUHABBET KONUSUNA YADA HADİM HÜDDAM KONUSUNU CELP MUHABBET KONUSUNA AÇARSANIZ KONU İÇERİĞİNE BAKILMAKSIZIN KONUNUZ DİREK SİLİNECEKTİR.

 • DEĞERLİ ÜYELERİMİZ FORUMUMUZDA YÖNETİCİLERİMİZ HARİCİNDE DİĞER ÜYELERİMİZLE ÖZELDEN İLETİŞİM BİLGİSİ VEYA BELGE PAYLAŞMAK YASAKTIR. PAYLAŞANLAR SÜRESİZ BANLACAKTIR.
 • MANEVİ BAKIM YAPTIRMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE...!

  DUYURUYU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 • Forumumuzda multi üyelik sistemi denetimi yapılmaktadır. Multi üyelik alımı yapan,kullanan kullanıcılar süresiz yasaklanacaktır.

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
28 Nis 2018
391
636
93
Rufai Virdi(Dersi),Rufai Zikir ve Rufai Duası

RUFAİ VİRDİ (DERSİ)

Günün belirli bir...
İçeriğin tamamını görüntülemek için lütfen giriş yapınız. Giriş yap veya üye ol.
 
 • Beğen
Reactions: ozunu

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
28 Nis 2018
391
636
93
RUFÂÎ DUÂSI
E‘ûzübi’llâhi mine’ş-şeydâni’r-racîm Bismi’l-lâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Subhâne rabbiye’l-‘aliyyi’l-a‘lâ’l-vehhâb!
Elhamdü li’l-lâhi rabbi’l-âlemîn, ve’s-salâtu ve’s-selâmu ‘alâ resûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma‘în.
Elhamdü li’l-lâhi rabbi’l-âlemîn ‘alâ nimeti’l-İslâm.
Elhamdü li’l-lâhi rabbi’l-âlemîn ‘alâ tevfîki’l-îmân.
Essalâtu ve’s-selâmü ‘aleyke yâ Resûlellâh.
Essalâtu ve’s-selâmu aleyke yâ Habîbellâh,
Essalâtu ve’s-selâmu aleyke yâ seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn,
Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammeddin seyyid-i sâdât ve memba-ı kemâlât ve bâbi’l-hidâyât ve mazhar-ı sâdât ve sülemâ-i rikâyât ve ‘ayni’l-hayrât ve ‘alâ âlihî ve sahbihî, ve’ttabi‘nâ lehüm fî külli’l-hâlât. Ve’c‘alnâ yâ rabbî mine’l-makbûlîne ‘indehû ve’l-mukarrebîn ledeyh, ve el-‘ârifîne bih, inneke semî‘un garîbun mucîbu’d-da‘vât. Allâhümme innî küntü ‘alâ tilâveti’l-Kur'ân’i ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ibâdetik. Allâhümme Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve ginâ ‘azâbe’n-nâr ve edği’lne’l-cennete me‘a’l-ebrâr. Yâ Azîzi yâ Ğaffâr. Yâ Celîlu yâ Cebbâr, bi rahmetike yâ Erheme’r-râhimîn.
Allâhümme inneke kerîmun ‘afüvvun, tuhibbu’l-‘afve fa‘fu ‘annâ.
(3 kez okunacak)
Allâhümme Rabbenâ yâ Rabbenâ, tekabbe’l-minnâ. İnneke ente’s-semî‘ü’l-‘alîm ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ. İnneke ente’t-tevvâbü’r-rahîm. Ve’hdinâ ve veffiknâ ile’l-hakkı ve ilâ tarîki’l-müstakîm, bi bereketi’l-Kur’âni’l-‘azîm, bi zikri’l-lâhi Mevlâi’-‘tazîm, bi habîbike Resûlike’l-Kerîm. Ve‘fu ‘annâ yâ Rahîm. ve’ğfir lenâ zünûbenâ, bi fazlike ve cûdike ve keremike yâ Ekreme’l-ekremîn ve yâ Erhame’r-râhimîn.
İlâhî yâ Rabbî, ilâhî yâ Rabbe’l-‘âlemîn! Okumuş olduğumuz âyet-i celîlelerden ve yapmış olduğumuz tevhîd-i şerîften ve arasında getirmiş olduğumuz salavât-ışerîfelerden hâsıl olan ecir ve mesûbâtı, evvelen bizzât, fahr-i kâinât, hülasâ-i mevcûdât, ekmelü’t-tahiyyât, “Levlâke levlâk, lemmâ halaktü’l-eflâk, ve mâerselnâke illâ rahmeten li’l-‘âlemîn” olan Resûlu’s-sakaleyn, ceddü’l-Hasaneyn, imâmü’l-harameyn, iki cihân serveri, bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimiz Hazretlerinin mübârek, münevver, mutahhar, müzeyyen, ‘aziz ve latîf “Ravza-i Mutahhara”larına;
Hz.Âdem (a.s)’in “ervâh-ı mübâreke”lerine ve bu iki zat-ı şerîf arasında gelmiş ve geçmiş cümle “peygamber-i ‘izâm” ve “resûl-i kirâm” hazerâtının ervâh-ı mübârekelerine ve “Çâr-i yâr-ı Güzîn” Efendilerimizden; Hz.Ebûbekir-i Sıddîk, Hz.Ömerü’l-Fârûk, Hz .Osmân-ı zi’n-Nûreyn ve Hz.Ali (Kerremellâhu veçheh) hazretlerinin ervâh-ı mübârekelerine;Hz.Havvâ, Hz.Âsiye,Hz Meryem, Hz.Hatîcetü'l-Kübrâ, Hz.Âişe-i Sıddîka, Hz. Fâtımatü'z-Zehrâ,ve Ezvâcı Mudahharanin ervâh-ı ervah-ı mübârekelerine ;
İmâm-ı Hasan, İmâm-ı Hüseyin, Evlâd-ı Resûlillâh, Ehl-i beyt-i Resûlillâh, ashâb-ı Resûlillâh, “Aşere-i mübeşşere”nin, ashâb-ı Suffâ”nın, “Ensâr”ın, “Muhâcirîn”in, “tâbi‘în”in, “tebe-i tâbi‘în”in, “müçtehid-i ‘izâm”, Hz.Hamza, Hz.Abbâs, ‘ulemâ-i mütakaddimîn ve ‘ulemâ-i küteahhirînhazratlerinin ervâh-ı mübârekelerine, Bedir’de, Uhud’da,Hendek’te,Hayber’de, Huneyn’de, Mûte’de Kerbelâ’da Kurtuluş harbi Çanakkale ve Sarıkamış harbinde savaşan, şehit olan “mücâhidîn”in ervâh-ı mübârekelerine;
Mezheb imâmlarımızdan İmâm-ı A‘zam Ebû Hanîfe, İmâm Şâfî, İmâm Mâlikî, İmâm Ahmed b. Hanbel Hazretlerinin ervâh-ı mübârekelerine;
Pîrimiz, sultânımız, seyyidimiz, sertâcımız, Gavs-ı A‘zam, Kutbu’l-kevneyn, Ebu’l-‘alemeyn, seyyid-ul Irakeyn Sultân Seyyid Ahmed er-Rufâî, Seyyid Abdulkâdir-i Geylânî, Şâh-ıNakşıbend, Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî ve on iki Tarîkat pîrlerinin ervâh-ı mübârekelerine;
Ahmed-i Selimullâh, Yûsuf-u Nâilî, Hacı Ahmed Baba’nın oğlu Yakup Baba ve Yûsuf Baba’nın, üçler, beşler, yediler ve kırkların ervâh-ı mübârekelerine, mürşidimiz Hacı Mevlüd Baba’nın ve Mürşidan Hz’nin rûhaniyetlerine, kendi rûhi makamımıza, anamızın, babamızın, bacı ve kardeşlerimizin, evlâtlarımızın ve akrabalarımızın ervâh-ı mübârekelerine;
Turuk-i ‘âliyemizden ve nekâisi olmayan turuk-i ‘âliyelerden irtihâl-i bekâ eylemiş, hâk ile yeksân olmuş cümle “meşâyîh-i ‘izâm vs. dervîş kardeşlerimizin ervâh-ı mübârekelerine;
Rasûlullah Efendimizin Ravza-i Mutahharalarına hediye ve kâffesine hibe eyledik, Rabbım vâsıl eyle.
İlâhî yâ Rabbî!(iki kere) Maddî ve mânevî dertlerimize devâ, hastalıklarımıza şifâ, borçlularımıza edâ, nâ-murâd olanları ber-murâd eyle, nâ-şâd olanları şâd-u handân eyle. Hasta olup da vâdesi yetmeyenlere Hz.Eyyûb (a.s)’a vermiş olduğun şifâ-hânelerinden şifâlar ihsân eyle. Vaktinde tedârikler nasîb eyle. Son nefesimizde bir dahi buyururn.
“Eşhedü en lâ ilâhe ille’l-lâh ve eşhedü enne Muhammeden ‘abduhû ve Resûluhu” kelime-i tayyibesiyle çene kapamamızı cümlemize nasîb eyle. Kabre vardığımızda suâlimizi âsân, hesâbımızı kolay eyle, sıratı sür‘atle geçip cennette cemâlullâhı görmemizi nasîb eyle.
Yâ Rabbi! beldemizi ve islâm beldelerini deprem felâketinden, sel baskınlarından, terör saldırılarından, İslâm düşmanlarından ve bulaşıcı hastalıklardan, “âfât-ı semâviyye” ve “âfât-ı ‘arzıyye”den mahfûz ve ma‘sûm eyle.
Yâ Rabbi! Kur’ân-ı Azîmüşşânı bize hâkim, bizleri de ona ğâdim eyle.
Yâ Rabbi! Peygamberimiz nelerden sana sığındıysa onlardan sana sığınırız neleri senden istediyse onları senden isteriz, sen nasîb eyle.
Mevut olan ömrümüz dolduğunda “sekerâtü’l-mevt” anına geldiğimizde kalbimizi şaşırıp dilimizi şişirme, kelime-i tevhîd ile hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle. Kabre vardığımızda sualimizi asan ve hesabımızı kolay eyle.
Tüm yüzlerin ağarıp kararacağı günde, yüzümüzü ak olanlardan eyle.
Amel defteri sağ ve ön tarafından verilenlerden eyle.
Yâ Rabbi! Kalpleri tasarruf eden, zâtındır. Kalplerimize hayır hasenâtlar ihsân eyle.
Yâ Rabbi! Şanlı bayrağımızı ülkemiz semâlarından, ezanları minarelerimizden, cemaati camilerimizden, dervişleri dergahımızdan Allah ve Rasulullah sevgisini sinelerimizden eksik eyleme!
Yâ Rabbi! Ülkemizin millî birlik ve bütünlüğünü koruyan kahraman ordularımızı ve kahraman emniyet mensublarımızı havada ,karada denizde her zaman ve her yerde mansûr ve muzaffer eyle!
Gelecek günlerimizi, geçmiş günlerimizden daha hayırlı ve bereketli eyle!
Yaptığımız duâları ind-i Rasûlullah’ta ve Ka‘betullâh’ta yapılan duâlar meyânında, “fe tekabbelehâ Rabbuhâ bi kabûlin hasenin” sırrına mazhar eyle.
Essalâtu ve’s-selâmu ‘aleyke yâ el-Evvel,
Essalâtu ve’s-selâmu ‘aleyke yâ el-Âhir.
Essalâtu ve’s-selâmu ‘aleyke yâ el-Hâşir.
Subhâne rabbike rabbi’l-‘izzeti ‘ammâ yesıfûn ve selâmun ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdu li’l-lâhi Rabbi’l-‘âlemin.
el- Fâtiha…


http://www.errufai.com/forum/

http://errufai.web.tv/


Bir Ayet
 
 • Beğen
Reactions: ozunu
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR