Sorun Çözüldü Kağitlari Altın Yapmak

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

xerto

SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
2 Ağu 2019
Mesajlar
4
Değerli hocalarim aşagıdaki uygulama hakkinda ne diyorsunuz? Riyazet yapin denilmemiş eger yapilacaksa en az kaç gun yapilmali?

KAĞIT, DERİ VE YAPRAĞI ALTIN A ÇEVİRMEK Kağıtları istediğin şekilde kes. Kestiğin kağıtları zaferan ile boya. Eğer deri veya yaprak kullanırsan kırmızı boya ile boya. Kestiğin kağıtların iki tarafınada Tışin ( Åè#!Z ) yaz. Sonra bir kabın içine Hatemi kebiri (Büyük hatem) yaz. Kestiğin kağıtları yazmış olduğun tabağın içine koy. Tabağı Hidme (Lübani zeker, Sandalı ahmer, Sent ve Kastalu) buhuru ile buhurla. Buhurlarkende daveti oku. Sen; Da’veti okurken beyaz bir kuşun çırpınarak tabağın üzerine konduğunu görürsün. O kuşun hadim olduğunu bil. Hemen tabaktaki dinarları al. O dinarlar halis Altın dır.
Şems suresi'nin azimeti budur:
Bismillâhirrahmânirrahâm. Yâ Allâhü Yâ Rahmânü Yâ Rahîmü eselüke bi ulûhiyyetike ve rahmâniyyetike ve bi amîmi rahmetike elletî ve siat külli şeyin yâ ilâhel evvelîne vel âhirîne eselüke bi meâkıdil izzi min arşike ve müntehâ rûhâniyyetike ve rahmetike yâ men hüve lil kevni ilâhi. Veşşemsi veduhâhâ. Eselüke yâ rabbi bi vâvi vahdâniyyetike en tefîda aleyye min şumûsu meârifi inâyetike envâran teşruku fî kalbî ve fî âlime hissî işrâkaş şemsi fin nehâri yâ âlimel esrâri fekad edhâ el hicâbü mutmisen fîmâ beynî ve beyne ulûmi kudsike bi sevâdil ğafleti felemmâ eşrakte aleyhi tecelliyâti meârifi inâyetike zehebe ğasakil ğafleti bi envârin nûr. Vel kamera izâ telâhâ. Yâ men halakal bedral münîra ve efâda aleyhi min envâril müstefîdati fe zehebe bihiz zılâmi ekşif an aklî hicâbel ğafleti ve ravkal havâsıl insâniyyeti liyudîe misbâhu kalbî bi bedri hidâyetike. Ven nehâri izâ cellâhâ. Yâ men halakan nehâra ve sayyaral a’mâli ve kaddera fîhi alâ mahlûkâtihil akdâra ve efâda alel havâsı min ıbâdihil esrâra bi samadâniyyeti ınaâetihi ve ceale ervâhur rûhâniyyeti vel mülûkel ardiyyeti sâfiyeti ve mücîbeten men telâhâ bi meârifi etâifi bihâri aksâmü deavâti kitâbihi aksemü bi hâzihid da’vetir rafîatil müstecâbeti ındes seyyid meytatarûnel müvekkili alâ tırâzi meânî rukûmel kürsiyyil muğteraf min buhûri vâhibi bedâial envâri tevekkel eyyühes seyyid meytatarûn ve’mur el melikir rûhânî kâidel ceyşil a’zamillezî lehül mertebetü eş şâmihati fis sırril ekber eyyühes seyyid akbil rûhâniyyetike ve cünûdike ve külli min kâne dâhılen tahte tavı hukmike akbilû yâ meâşirer rûhâniyyîne ve ehbitû alel mülûkül ardıyyîne ve akbilû bil hıyâmi ver ramâdi vet tuyûri vel bünûdi vel bürûkı ver ruûdi vahdurû beyne yedeyye vefalû mâ emertiküm bihi hattâ erâküm bi ayni ve ükellimüküm bi lisâîi ve entüm tücîbûnî an külli mâ eselü anhü min istinzâlil fülûsü ve ihrâcil künûzi ved defâini ve istihrâcis sirkati ve ihdâril ğâibi ve külli mâ talebtühü minküm min ahbâri el seneti ve mâ erâdallâhü vukûatü fil kevni lienne leküm dirâyeten ve ılmen fil muğayyibâti hasbimâ inneküm ta’lemûne zâlike miner rûhâniyyeti ver rûhâniyyeti ya’lemûne min ruusâiküm ve emeraüküm ya’lemûnehü mines seyyid meytatarûnel muttali’ alâ mâ fâ cânibil kürsiyyil eymen minel avâmiril kurâniyyeti minel mülüki mîkâîl fe bi hakki mertebetis seyyid meytatarûne ınder rûhâniyyetil ulviyyeti illâ mâ ecebtüm bir rûhâniyyeti hâzihid da’veti vahdimûnî fî tebdîlil kâğıdı fiddaten ve zeheben ve fil inkilâbi el ahcâri cevâhire ve yâkûten ve inkilâbi en nebâti za’ferânen ve inkilâbis suhûri zeheben ve fıddaten ve tebdîlil evrâki minel eşcâri vel cülûdi derâhime vet terbîı ve hicâbil ebsâri ve fethil akfâli vel ağlâli bil bereketin fiz ziraı vel fâkiheti vel idâmi ve tayyıl ardı vet tayarâni fil hevâ-i vel meşyi alel mâ-i ve celbit taâmi veş şerâbi ve celbid denânîr ved derâhim ve tedmîriz zâlimi ve katlihi ver recmi vel hıdmeti fî külli şeyin yuhrukul âdât hattâ eşâhide ena ve men hadara minen nâsi el acaibe vel ğarâibe min efâliküm aksemtü aleyküm eyyühes sâdeti vel cünûdir rûhâniyyeti bi hâzihid da’vetil azimetil muhrikati bi nârihâ men ebî el icâbeti minküm ve hâlefe emri ve kasemî hâzâ ve lem yahdur cumûal kıyemîne bi hıdmeti hâzihid da’veti illâ mâ emertü el meliki Bercîl en yu’tînî hâtemis sırrı ifalü bihi cemî-a mâ talebtü. Velleyli izâ yağşâhâ. Allâhümme etlı’ lî kamera envâri celâlike ve cemâlike alâ sevâdi ev zârî feyüdî-i senâel cemaâi kabîha a’mâlî. Vessemâ-i ve mâ benâhâ. Febis semâ-i el mürtefiati bi ğayri amâdin ve bis semâ-il âliyyeti alel etvâdi vel benâ-il mürtefia ves sırrı ven nûril müctemi’ en temüddenî bi makâlîdi esrâri er rûhâniyyeti. Vel ardı ve mâ tahâhâ. Allâhümme bi hakki men seâ alâ karâri ardıke min melikin mukarrabin ve nebiyyün mürselin ve veliyyün âbidin râkiun ve sâcidün ve kâimün ve kâidün en tüsahhiralil cünûder rûhâniyyeti vel ervâhıt tâhiratil ardıyyeti eyne müzhib el müvekkili bi yevmil ehad akbil bi hakki rukyâîl ve bedrikeş şemsi eyne mürrete el müvekkeli bi yevmil isneyni akbil bi hakki cebrâîl ve bedrikel kamera eynel ahmer el müvekkeli bi yevmis selâsâ-i akbil bi hakki semsemâîl ve bedrikel merîh eyne bürkân el müvekkeli bi yevmil erbeâ-i akbil bi hakki mîkâîl ve bedrikel utârid eyne şemhûreş el müvekkeli bi yevmil hamîs akbil bi hakki sarfeyâîl ve bedrîkel müşterî eynel ebyad el müvekkeli bi yevmil cumuati akbil bi hakki anyâîl ve bedrîkez zührete eyne meymûn el müvekkeli bi yevmis sebti akbil bi hakki kesfeyâîl ve bedrîkel mukâtil akbilû eyyühel mülûkel ardıyyetis sebati ver rûhâniyyetis sebatil ulviyyeti ifalû mâ emertiküm bihi min külli mâ zekertühü leküm ve ev saytiküm fe ezherû ibrâzihi min külli a’cûbetin Ve nefsin ve mâ sevvâhâ. Eselüke bi enfâsi melâ-iketike ve enfâsi enbiyâ- ike ve külli nefsin mutmeinnetin âmineten zekiyyetin tesrî fî amelihâ ilel hadretis samadâniyyeti fe tenzur mâ fevkal fevkı ve mâ tahtet tahteminel arşi ilel ferşi fetecetlâ envâru besâirihâ fe tüşâhidil mülke vel melekûte ve tentıku bi makâletihâ ilâ mâ fil ceberûti. Feelhemehâ fücûrahâ ve takvâhâ. Allâhümme elhimnas savâbe fil efâli vel akvâli ve elhimnî bi ilmike mâ yezdâdü kalbî keşfen ve kuvveten hattâ üşâhide minke el ilhâme felâ yahfâ an basîretî mâ seyeka-a minel enba-i fil eyyâmi ve eselükel takvâ linefsî bike lâ tâkate lî yâ Allâhü yâ kaviyyü illâ bimâ efadtü alâ avâlimî min mevâhibi sunıke ve lâ tecal nefsî kabîhatel efkâri ve lâ da’vetî da’vetel füccârilletî leyse lehâ karârun ındeke ve lâ suûdün. Kad eflaha men zekkâhâ. Allâhümme icalnî minel müflihînellezîne hüm ehlis salâh vel felâh ven necâh ve aslıh lî el avâlimi ve sehhırhüm liye ve zekki nefsî bi mağfiratike ve rahmeteke ve ridvânike ve esbil aleyye sürâdikâti envârike. Ve kad hâbe men dessâhâ. Allâhümme inne zunûnel kâsıdîne helâkî ve müdarretî kesirat fe ehlikhüm ve lâ tüflithüm ve şettit şemlehüm. Kezzebet semûdi bi tağvâhâ. Fe ehlül kizbi merdûdûne bi tuğyânihim ve mahrûmûne an makâmihim ledeyke kemâ ennel mülûkel ardıyyeti vel afârîtit tayyârati müazzibûne bi envâri rahmâniyyetike limâ hâtabehüm kâider rûhâniyyeti ve tâcil celâleti esseyyid meytatarûne bi makâletihi lehüm isme-û ve etî-û izâ deâküm fülâne ve lâ ta’sû esmâ-üllâhü ve aksâmehü elletî deâküm bihâ ve in ebeytüm rumeytüm bi şihâbin kâbisin mines semâ-il ülâ. İzin bease eşkâhâ. Feebasü allâhümme ileyye rûhâniyyeti hâzihid da’veti yahdimûnî fî külli mâ ürîdü ve lâ tecalnî min ehliş şekâveti ved dalâli vel ma’sıyyeti. Fekâle lehüm rasûlüllâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ. Febi rasûlike sâlih aleyhisselâm ve nâkatihi ve fesîlihâ en telkî aleyye sürâdikâti rahmetike fetuhrika liye el hicâbe feeşâhide âlemir rûhâniyyeti vel esrâril kurâniyyeti vel envârir rabbâniyyeti. Fe kezzebûhü feakarûhâ Femen kezzebe bi aksâmi ve âyâti kitâbike fea’kırhü bil ervâhıl ulviyyeti ves sufliyyeti akran. Fe demdeme aleyhim rabbühüm bi zenbihim fe sevvâhâ. Ve billâhi eselüke en tünezzili aleyye men asâ hâzihid da’vetilletî fîhâ esmâ-üke ve aksâmüke ve tarîkul fethı minel hâssati min ibâdike şedîdül azâbi vel ıkâbi ves savâıkıl hâriceti min ebvâbi nıkmetike. Velâ yühâfü. Men etâa aksâmüke ve deavâtüke minel a’vâni vel afârît. Ukbâhâ.

Hatem de bu:
1585
Kaynak: Şumusul envar
 

imas.ibrahim⁹⁹

Işimiz ALLAHA KALMIŞ İSE OLMUŞ BİL.
Yönetici
Site Sahibi
Danışman Hoca
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
26 Nis 2018
Mesajlar
294
Konum
İSTANBUL
Web sitesi
www.sirrulhavas.com
SİMYA UYGULAMARINDA KARSILIKSIZ BIRSEY OLMAZ BOSYERE BU HEVESLERE KAPILMAYIN.

EGER HERKES OKUMA VS İLE ALTIN GETİRECEK OLSAYDI MEMLEKETTE PARASIZ GARİBAN BORÇLU INSAN KALMAZDI.


SİMYA İLE HAVASI KARISTIRMAYIN SİMYA İLMİ DÖNÜŞTÜRME İLMİDİR CİNLERİN YARDIMI İLE OLUR.

YAPIP YAPMAMAK SENİN İNSİYATİFİN DE ONUN SORUMLULUĞU BİZE AİT DEĞİLDİR. SİMYA İLMİNE SAHİP OLSAYDINIZ ZATEN BUSORUYU SORMAZDINIZ. BU İLME VAKIF OLUNMAYA BİLGİ VERİLMEZ. SİMYANIN İLK KURALI DA BUDUR.
,

SEBEBİ DE ŞUDUR BU İLME VAKIF OLMADIĞINIZ İÇİN BAŞINIZA NE TÜR BİR BELA ALACAGINIZI BİLMEDİĞİNİZDENDİR..

BUNDAN DOLAYI SİMYA BİLMEYEN KİŞİLERE YARDIM EDİLMEZ.

TIPKI CERRAH OLMAYIN AMELİYATA GİREMEYECEĞİ GİBİ

SAYGILARLA
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.