Dua Celcelutiye

Günay Hoca

كُنْ فَيَكُونُ
Yönetici
Site Sahibi
Danışman Hoca
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
13 May 2018
Mesajlar
637
Konum
Akhisar
Be de'tü bi bismillâhi rûhî bihih tedet
İlâ keşfi esrârin bi bâtitınihin tadet
Ve salleytü fis sânî alâ Hayri halkıhi
Muhammedin men zâhad dalâlete vel ğaletİlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
Bi âcin ve mâ hûcin cellet fete celcelet
Seeltüke bil ismil muazzamikadrühü
Ve yessir ümûrî yâ ilâhî bi salmehet
Yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen
Bi âcin ehûcin celcelûtin helhelet
Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
Bi mihrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet
Bi âcin ehûcin yâ ilâhi mühevvecin
Ve yâ celcelûtin bil icap et ihelhelet
Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihi
Bi kayyûmin kâmes sirrü fîhi ve eşrakat
Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihi
Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat
Ve subbe alâ kalbî şeebîbü rahmetin
Bi hikmeti mevlânel kerîmi fe entakat
Ehâtat niyel envâru min külli cânibin
Ve heybetü mevlânel azîmi binâ alet
Fesübhâneke allâhümme yâhayra bâriin
Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat
Febelliğnî kasdî ve külle meâribî
Bi hakki hurûfin bil hicâi tecemmeat
Bi sirri hurûfin ûdiat fî azîmetî
Bi nûrî seneâil ismi ver rûhı kad alet
Efildî minel envâri feydate müşrikın
Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet
Elâ vel bisennî heybeten ve celâleten
Ve küfe yedel a'dâi annî bi ğalmehet
Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakki şemâhın eşmehın sellemet semet
Bi nûri celâlin b zihın ve şerantahın
Bi kuddâsin berkûtin bihiz zulmetün celet
Elû vatkâ yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadin kadat
Bi yâhin ve yâ hin nemûhın esâliyen
Ve yâ âliyen yessir ümûri bi salsalet
Ve emnahnî yâ zelcelâli kerâmeti
Bi esrâri ılmin yâ halîmü biken celet
Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin
Eyâ ceabiral kalbil kesîri minel habetVe ahrisnî yâ zel celâli bi kâfi kün
Bi nassı hakîmin kâtııs sirri esbelet
Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ
Fe ente melâzî vel kürûbü bi ken celet
Ve summe aleyyer rizka sabbete rahmetin
Fe ente recâel âlemîne ve levtağat
Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvenâ
Ve ahrishüm yâ zel celâli bi havsemet
Ve fî havsemin mea devsemin ve berâsemin
Tehassantü bil ismil azîmi minel ğalet
Ve a'tıf kulûbel âlemîne bi esrihâ
Aleyye ve elbisenî kabûlen bi şelmehet
Ve yessir ümûranâ yâ ilâhî ve a'tınâ
Minel ızzi vel ülyâ bişemhın ve eşmehat
Ve esbil aleynas sitra veşfi kulûbenâ
Fe ente şifâün lil kulûbi minel habet
Ve bârik lenâ allâhümme fî cemı kesbinâ
Ve hulle ukûdel usri bi yâyûhin irtehat
Bi yâhin ve yâ yûhin ve yâ hayra bzihın
Ve yâ men lenal erzâku min cûdihi nemet
Nerüddi bikel a'dâ e min külli vichetin
Ve bil ismi termîhim minel bu'di biş şetet
Ve ehzilhüm yâ zel celâli bi fadli men
İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket
Fe ente Recâî yâ ilâhî ve seyidî
Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet
Ve küffe cemîal mudırrîne keydehüm
Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet
Fe yâ hayra mesûlin ve ekrame men a'tâ
Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet
Ekid kevkebî biln ismi Nûran ve behceten
Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet
Bi âcin ehûcin celmehûcin celâletin
Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet
Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket
Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ
Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat
Bi şelmehatin akbil duâî ve kün meî
Ve kün lî minel a'dâi hasbî fekad beatFe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
Ve yâ kaytalâ hatlür riyâhı te halhalet
Bikel havlü ves savlüş şedîdü limen etâ
Li bâbi cenâbike vel tecâ zulmetün celet
Bi tâhâ ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
Bi tâsim mîmin lis seâdetik belet
Ve kâfin ve hâ yâin ve aynin ve sâdihâ
Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet
Bi hâ mîme aynin sümme sîni ve kâfihâ
Hımâyetünâ minhal cibâlü te zelzelet
Bi kâfin ve nûnin sümme hâ mîmim ba'dehâ
Ve fî sûretid duhâni sirran kad uhkimet
Bi elfin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
Ve fî sûretil enâmi ven nûri nuvviret
Ve elfin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
Alevte bi nûril ismi min külli mâ cenet
Ve elfin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
İla mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet
Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ
Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet
Bi ammi abese ven nâziâti ve târikın
Ve fî vessemâi zâtil burûci ve zülzilet
Bi hakki tebârake sümme nûnin ve sâilin
Ve fî süverit tehmîzi veş şemsi küvviret
Ve biz zâriyâtiz zeri ven nemci iz hevâ
Ve bikterabet liyel ümûrü tekarrabet
Ve fî süveril kurâni hizben ve âyeten
Adede mâ kara' elkârî ve mâ kad tenezzelet
Fe eselüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
Alâ külli mâ enzelte kütüben tefaddalet
Bi âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi sabvetin
Esbâûtin âli şeddâyi aksemtü bi taytafet
Bi sirri bedûhın echezetın betadin zehecin
Bi vâhın elvâhan bil fethı ven nasri esraat
Bi nûri feceşin mea sezhaz.n yâ seyidî
Ve bil âyetil Kübrâ eminî minel fecet
Bi hakki fekacin mea mahmetin yâ ilâhenâ
Bi esmâikel Hüsnâ ecirnî minş şetet
Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celetTevesseltü yâ rabbe ileyke bi sirrihâ
Tevessüle zî züllin bihin nâsüh tedet
Hurûfün bi ma'nâhâ lehal fadlü şürrifet
Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbin hanet
Deavtüke yâ Allâhü hakan ve inenî
Tevesseltü bil âyâti ceman bimâ havet
Fe tikle hurûfün nûri fecma' havâssahâ
Ve hakkık meâniyhâ bihal hayru tümmimet
Vahdurnî avnen hadîmen musahharan
Tuheymefyâîlü bihil kürbertün celet
Fe sehhirlî fîhâ hadîmen yutıyunî
Bi fadli Hurûfi ümmil kitâbi vemâ telet
Ve eselüke yâ mevlâye fî ismikellezî
Bihi izâ düıye cemul umûri teyesserat
İlâhî ferham da'fî vağfirlî zelletî
Bimâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet
Eyâ hâlikî yâ seyyidî akdı hâcetî
İleyke umûrî yâ ilâhî tesellemet
Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi ahmedâ
Ve esmâikel hüsnelletî hiye cümmiat
Fecüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbeten
Alâ abdikel miskîni min nazaratin abet
Ve veffiknî lil Hayri ves sıdkı vet tükâ
Ve eskinniyel firdevse mea firkatin alet
Ve kün raûfan fî hayâtî ve ba'demâ
Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet
Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
Ve sakkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet
Ve cevviznî haddes sırâtı mühervilen
Ve ahminî min harri nârin ve mâ havet
Ve sâmihnî min külli zenbin ceneytühü
Vağfir hatîâtil ızâme ve in alet
Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ
Bi sirri minel esrâri fil levhı ünzilet
Selâsü usuyyin suffifet ba'de hâtemin
alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavvemet
Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü
Ve fî vasatıhâ bil cerrateyni teşerbeket
Ve erbaatün tuhkîl enâmile ba'dehâ
Tüşîru ilel hayrâti ver rizkı cümmiatVe hâün şekîkun sümme vâvün mukavvesün
Ke ünbûbi haccâmin mines sirrit tevet
Ve evâhiruhâ mislül evâili hâtemün
Humâsiyyü erkânin bihis sirri kad havet
Feaddilhü min ba'di aşrin selâsete
Ve lâ tekü fî ihsâihâ mütevehhimet
Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbau
Ve erbaun min incîli îsebnü meryemet
Ve hamsün minel kurâni hünne temâmühâ
İlâ külli mahlûkın fesîhın ve ebkemet
Fe hâzâ ismullâhi celle celâlehü
Ve esmâühü ındel beriyyeti kad semet
Fe hâzâ ismullâhi yâ kâriün tebih
Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet
Fe hâzâ ismullâhi yâ câhilü' tekıd
Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha vel cetet
Fehuz hâzihil esmâe hakan ve ahfihâ
Fe fîhâ minel esrâri mâ lâ bihi levet
Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel lekâ
Ve bil miski vel kâfûri hakan kadih temet
Velâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin
Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihi semet
Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben
Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bimâ havet
Fe in kâne mesrûan minel cinni vâkıan
Fehâ mîme harfül ayni yâ sâhu kuddıat
Fetersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ
Fehâ hiye ismullâhi cemîan tefaddalet
Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehü
Ve lâ tahşe min be'sil mülûki ve lev tağat
Fe in kâne Hâzal ismü fî mâli tâcirin
Fe emvâlühü bil Hayri vel cûdi kadnemet
Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben
Fe ekbil ve lâ tahşe fete' men minel habet
Feyâ hîmilel ismillezî celle kadruhü
Tevekkâ bihi küllel ümûri tesellemet
Fekâtil ve lâ tahşe hârib ve lâ tehaf
Vedüs külle ardın bil vuhûşi teammerat
Felâ hayyetün tahşâ velâ akrabün terâ
Velâ esdün ye'tî ileyke bi hemhemetVelâ tahşe min seyfin ve lâ ta'nin hancerin
Velâ tahşe min remhın ve lâ şerrin eshemet
Cezâ men karâ hâzâ şefâatü ahmedâ
Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet
Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselin
Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat
Ve saddir bihi min câhihi külle hâcetin
Ve selhü likey tencüve minel cevri vet tağat
Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
Alel mustafal muhtâri mâ nesmetün semet
Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
Keaddi nebâtil ardı ver rîhı mâ seret
Ve salli salâten temleül arda ves semâe
Kevebli ğamâmin mea ruûdin te celcelet
Feyekfîke innallâhe sallâ bi nefsihi
Ve emlâkehü sallet aleyhi ve sellemet
Ve sellim aleyhi dâimen mütevesselen
Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat
Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet
Ve arda yâ ilâhi an ebî bekrin mea ömera
Ve arda alâ osmâne mea haydaris sebet
Kezal âlü vel ashâbü ceman cemîuhüm
Meal evliyâi ves sâlihîne ve mâ havet
Mekâlü aliyyin vebni amma Muhammedin
Ve sirrü ulûmin lil halâikı cümmiat.
 

yaso

T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
29 Ağu 2018
Mesajlar
151
Celcelutiye ile hacet duası nasıl yapılır? Önce Celcelutiye beytlerini okuyup, sonra bu beytlerin hürmetine ....... hacetimi yerine getir Rabb'im diye mi dua etmeliyiz? Yoksa önce niyet edip, sonra beytlerimi okumalıyız? Allah razı olsun...
 

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
376
Celcelutiye ile hacet duası nasıl yapılır? Önce Celcelutiye beytlerini okuyup, sonra bu beytlerin hürmetine ....... hacetimi yerine getir Rabb'im diye mi dua etmeliyiz? Yoksa önce niyet edip, sonra beytlerimi okumalıyız? Allah razı olsun...
Celcelütiyye nin şerhi konusunu açacağım.Bu bölümü takip et.
 

leyla

Normal Üye
Katılım
16 Eki 2018
Mesajlar
40
Okuyunca çok hoşuma gitti. Paylaşmak istedim.

Dua Hakkında:Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz`e (asm) dedi ki:
“Ya Muhammed! Rabb`in sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu.”
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm): “Ey kardeşim Cebrail! Bu hediye nedir?” dedi.
Cebrail Aleyhisselam: “Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duadır.” diye cevap verdi.
Peygamber Efendimiz (asm): “Ey kardeşim Cebrail! Bu duanın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?” diye sordu.
Cebrail Aleyhisselam dedi ki: “Ya Muhammed! Bu duanın adı Bedi`dir (Celcelutiye). İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:
1. Arş-ı Ala`nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah`ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!
2. Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı!
3. Ay`ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.
4. Cebrail Aleyhisselam`ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı!
5. Mikail Aleyhisselam`ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.
6. İsrafil Aleyhisselam`ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
7. Azrail Aleyhisselam`ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını alamazdı.
8. Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
9. Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit olmazdı! Bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur! (İmam-ı Gazali, Celcelutiye, s.561)”
 

yaso

T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
29 Ağu 2018
Mesajlar
151
Takipteyim inşaAllah hocam, hem de her konuyu mümkün olduğu kadar... Celcelutiye kasidesini daha iyi tanımak ve varsa nasibimizde onunla yol almak inşaAllah nasip olur, çok istiyorum vesselam... @Devrimci
 

fenerium

SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
19 Tem 2019
Mesajlar
91
Bihêlin ehillî şel’in şel’ûbin şêliin
Tahiyyin Tahûbin taytahûbin tayettahet

Dinlediğimde en cok aklımda kalan yerdi.
 

ishak41

SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
12 Ara 2018
Mesajlar
113
Konum
Kocaeli
Satelcom hocamız uzun süredir yazmiyor, cevab vermiyor .hukar hocam devrimci hocamin bir sıkıntısi veya sağlık problemi mi var
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.