Havvası Yasin-i Şerif İmam Cafer Sadık Hazretlerinden

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Joined
Apr 28, 2018
Messages
376
Selamunaleyküm.

İnsanlar pek hoyrat pek edepsiz olmuş yahudi gibi.
Bir şeyi adam gibi verirsin, nasibi olan nasiplenir, yahudi gibi bir parça tattırırsın sonra milleti peşinde koşturursun. AYIP.

Allah vermiş kesmemiş saklamamış, kırpmamış
Sahabe evliyada yapmamış
Bizim zamanımızın yeni yetmeleri haşa daha iyi bildikleri için, kırpmışlar saklamışlar felan fişman.
Tövbe edin Allahtan af dileyin.

Buyrun Azimet
B i s m i l l â h i r r a h m â n i r r a h î m ,
Allâhümme innî es-elüke bismike,
Bismillâhirrahmânirrahîm, ve bi sırrı
Bismillâhirrahmânirrahîm, ve bi-behâi
Bismillâhirrahmânirrahîm, ve bi yemînihî
Bismillâhirrahmânirrahîm, en-tümsikenî
zimâmel fadli vettemkîni hattâ izâ
tenkâdü liyessıâbe ve tüsebbibe liyelesbâb*
Allâhümme zidnî rızkî ve bâriklî fî eclî
ve ahsin bihakki duâi mübîn*
Ve ahsin bihâ ledeyke minel hümûmi
fe-ke-eyyin Bismillâhirrahmânirrahîm,
ve bihakki esmâillâhi teâlâ aleyhim
ecmaîn* Ve bi-hakki lâ ilâhe illellâhü
Muhammedün Rasûlüllâhi* Ve bihurmeti Muhammedin ve âlihî ecmaîn*
Yâ Muhammed, Yâ Muhammed, Yâ Muhammed,
Bismillâhirrahmânirrahîm,
Yâsîn Yâ Hayyü lillâhi ecûain, Yâ
Kayyûmü lillâhi ehûşin, yâ nûrullâhi ehmenûşin, meliki ramna’ Vel Kur’ânil
hakîm Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Rahmânullâh, Yâ Rahîmullâh, Dakakûşin,
meliki ramna’ İnneke leminel mürselîne ve alâ sıratin müstekîm, Yâ Rabbi, Yâ
Azîzü, Yâ Latîfullâhi, Ramnûşin, meliki enhar* Tenzîlel azîzir-rahîm Yâ Şükrü,
Yâ Şükrü, Yâ Şûkrü, Yâ Fikrü, Yâ Dâllü, Lillâhi Dakakûşin, meliki Taykel* Litünzire
kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn* Yâ Allâhu, Yâ Allâhu, Yâ
Allâhu, Yâ İlâhu, Yâ Rabbi, Lillâhi behyûşin, meliki raflah* Lekad hakkal
kavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn* Yâ Hâliku, Yâ Bârîü, Yâ Musavviru, lillâhi
sebheyûşin melek kalah* İnnâ cealnâ fî a’nâkihim ağlâlen fehiye ilel ezkaâni
fehüm mukmehûn* Yâ mübdîü yâ müîd Yâ Muhyillâh, eymâsas, melek akîl* Ve
cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâhüm fehüm
la yübsirûn* Yâ Mümîtü, Yâ Ahadü, Yâ Vahidu, Lillâhi sakamsah, melek tağar*
Ve sevâün aleyhim e-enzertehüm emlem tünzirhüm la yü'minun* Yâ Hamî, Yâ
Fe’âlü, Yâ Basîru, Lillâhi saham rûhin melek cevrûh* İnnemâ tünziru
menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğayb fe beşşirhü bi mağfiratin ve ecrin
kerim* Yâ Semîu, Yâ Kâdiru, Yâ Muktedirü, Lîllâhi Yâ Şryşâ, melek
mensa’* İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârahüm ve
külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübiyn* Yâ Hayyu Yâ Kayyûm, Yâ Kâim,
L i l l â h i Ş e y l û ş , m e le k Ş e t s ah*
Bismillâhirrahmânirrahîm, Ve bi-ricâli
bismillâh, Ve-bihıdri bismillâh, xxxx ve seb-ate ğâibin bismillâh, ve erbaûne
ğâibin bismillâh* Ve bi hurmeti enbiyâi Muhammedenil Mustafâ Salavâtullâhi
aleyhim* Bismillâhi ve sallallâhu alâ Muhammedin ve Âlihî ve sahbihî
ecmaîn* Bismillâhi en-tümsikenî zimâmel fadli vet-temkîn birahmetike yâ
erhamerrâhimîn* Vadrib lehüm meselen eshabel karyeti iz câehel murselûn* İz
erselnâ ileyhimüsneyni fe kezzebuhümâ fe azzeznâ bi sâlisin fe kâlû innâ ileyküm
murselûn* Yâ Kaviyyü Yâ Allâh Yâ, Rahmânu Yâ Allâh, Yâ Rahîmu Yâ Allâh,
Şehraşin, tehtaşin, melek feskar* Kâlû mâ entüm illâ beşerun mislünâ ve mâ
enzeler Rahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn* Yâ Mâlik, Yâ Kuddûs, Yâ
Aliy* Lillâhi Yâ Musîtâlûn, Yâ Şeyyârîs, melek zetza’* Kalu rabbünâ ya'lemü
innâ ileyküm le murselûn* Yâ Azîm, Yâ Mütekebbir, Yâ Müteâl, Lillâhi Yâ Şa’yûş,
Yâ Leynûş, Yâ Dağyûş, melek Hevzah* Ve mâ aleynâ illel belâğul mübîn* Yâ
Müheymin, Yâ Azîz, Yâ Mükît, Lillâhi Yâ Melhârîs, Yâ Müsteti’ Yâ Müsteta’
melekel-müvekkeli Taytarûn, Yâ melek Agar*
Bismillâhirrahmânirrahîm,
Bismillâhil hâcât, bismillâhil münâcât, Ve
bismillâhi Lâ ilâhe illlâh, Ve bismillâhil
murâd, Ve bismillâhil maksûd, ve
bismillâhi, ve bihakkıl Mevlâ,Ve
bismillâhi Yâsîni şerîf, Ve bismillâhi
vebihakki duâi mübîn* Ve bismillâhi ve
bihakki esmâillâhi teâlâ aleyhim ecmâîn,
Ve bismillâhi kabûl, Ve bismillâhi
makbûl, Ve bismillâhirrahmânirrahîm, Ve
bismillâhil hakîm, Ve bismillâhil
mürselîn, Ve bismillâhil hâdî, ilâ sıratin
müstakîm, Ve hüvel hâcetü fî
hâzihissâati makbûlen, makûlen,
makbûlen* Allâhümme innî es-elüke
bismike Bismillâhirrahmânirrahîm, Ve bi
nûri Bismillâhirrahmânirrahîmid duâil
hâcâtil münâcât, innâ kalîlen makbûlen
fî hâzihissâah* Yâ Rabbi ente ilâh, Âlim,
ve ene abdün câhil, es-elüke bihakki
hâzihil esmâi küllehâ fe salli alâ
Muhammedin ve Âlihî ecmaîn* Kâû innâ
tetayyarnâ biküm lein lem tentehû le
nercümenneküm ve le yemessenneküm
minnâ azâbün eliym* Yâ Muhît, Yâ Hafîz
Yâ Ferd, Lillâli Elyesah, Zûbea, melek
mûsi’* Kâlû tâiruküm meaküm ein
zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifûn*
Yâ Mücîb, Yâ Habîb, Yâ Raûf, Lillâhi sakam,
sah, melek menka’* Ve câe min aksal
medîneti racülün yes'â * Yâ Ma’rûf,
Yâ Azîm, Yâ Kerîm, Lillâhi sakam, sasbîl,
melek mağrak* kâle yâ kavmittebiul
murselîyn* İttebiû men lâ yes'elüküm
ecran vehüm mühtedûn* Yâ Hannân, Yâ
Mennân, Yâ Deyyân, Lillâhi sakam,
Tahmûsâîl, melik ebced* Ve mâ liye lâ
a'büdüllezî fetaranî ve ileyhi türceûn* E
ettehizü min dûnihî âliheten in yüridnir
rahmânü bi durrin lâ tuğnî annî
şefâatühüm şey'en ve lâ yünkizûn* Yâ
Sübhân, Yâ Müsteân, Yâ Muhsin, Lillâhi
Yâ Müntecîğâliğ, melekel müvekkeli
şerhayâîl, Yâ Melik Meskar* İnnî izen le
fî dalalin mübîn* Yâ Halîm, Yâ Ğafûr, Yâ
Ğaffâr, Lillâhi Yâ men Ğûr, melikil
müvekkeli serteyâîl, Yâ melik Anber*
Bismillâhirrahmânirrahîm, Bismillâhi yâ
kâdıyel hâcât, Bismillâhi yâ kâdıyel
münâcât, Bismillâhi yâ müyessirel
murât, Bismillâhi yâ lâ ilâhe illâ hû,
Bismillâhi yâ lâ ilâhe illâ hû* Bismillâhi
yâ lâ ilâhe illâ ente yâ Rabbe külli şey-in
ve vâriseh* Bismillâhi Muhammedin bisem-
ıhî ve basarihî, ve kalbihî, ve
lisânihî, ve an yemînihî, ve an şimâlihî,
ve min tahtihî, ve min beyni yedeyhi ve
min halfihî yâ Rabbi yâ Allâhu yâ şeîal
müznibîn, en-tümsikenîzimâmel fadli
v e t t e m k î n i b i r a h m e t i k e y â
erhamerrâhimîn* İnnî âmentü
birabbiküm fesmeûn* Yâ Kahhâr, Yâ
Kahhâr, Yâ Kahhâr, Lillâhi yâ hemrâkîl,
melikil müvekkeli, hemrekelîn, yâ melikil
mâlik* Kiyledhulil cenneh, kâle yâ leyte
kavmi ya'lemun* Bima ğaferalî Rabbî ve
cealenî minel mükramîyn* Yâ Ğaffâr, Yâ
Ğaffâr, Yâ Ğaffâr, Lillâhi Yâ mîkâîl,
melikil müvekkeli ğayre tâlûn, ya melik
letâîl* Ve mâ enzelnâ alâ kavmihî min
ba'dihî min cündin mines semâi ve mâkünnâ münzilîyn* Yâ Vehhâb, Yâ
Vehhâb, Yâ Vehhâb, Lillâhi Yâ Azrâîl,
melikil müvekkeli fesastâlûn, Yâ melik
Deryâîl* İn kânet illâ sayhaten
vâhideten fe izâhüm hâmidûn* Yâ
Rezzâk, Yâ Rezzâk, Yâ Rezzâk, Lillâhi Yâ
Cebrâîl, melikil müvekkeli Ğamtahalîn,
Yâ melik Derdâîl* Yâ hasraten alel ibâd,
mâ yetiyhim min Rasûlin illâ kânû bihî
yestehziûn* Yâ Fettâh, Yâ Fettâh, Yâ
Fettâh, Lillâhi Yâ Herkâîl, melikil
müvekkeli Tahtetelûn, Yâ melik Ru’yâîl*
Elem yerav kem ehleknâ kablehüm minel
kurûni ennehüm ileyhim lâ yarciûn* Yâ
Allâm, Yâ Allâm, Yâ Allâm, Lillâhi Yâ
Serteâîl, melikil müvekkeli Mündebrîn,
yâ melik Hevzâîl* Ve in küllün lemmâ
cemiy'un ledeynâ muhdarûn* Yâ Âlim,
Yâ Âlim, Yâ Âlim, Lillâhi Yâ Rukyâîl,
melikil müvekkeli Zemhadarîn, yâ melik
Şetsâîl* Ve âyetün lehümül ardulmeyteh, ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ
habben feminhü ye'külûn* Yâ Kâbid, Yâ
Kâbid, Yâ Kâbid, Lillâhi yâ Letâîl, melikil
müvekkeli Arşecelîn, Yâ melik Nedtafâîl*
Ve cealnâ fîyhâ cennâtin min nahîlin ve
a'nâbin ve feccernâ fîha minel uyûn* Li
ye'külû min semerihî ve mâ amilethü
eydîhim efelâ yeşkürûn* Yâ Bâsit, Yâ
Bâsit, Yâ Bâsit, Lillâhi Yâ Havlâîl, melikil
müvekkeli yetekâlimûn, Yâ melik
Taykâîl* Sübhanellezî halekal ezvâce
küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min
enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn* Yâ
Hâfız, Yâ Hâfız, Yâ Hâfız, Lillâhi Ya el-
Hadlîl, melikil müvekkeli A’dedelûn, Yâ
melik Ebcedâîl* Ve ayetün lehümül leyl,
neslehu minhün nehâra fe iza hüm
muzlimûn* Yâ Dâfi’, Yâ Dâfi’, Yâ Dâfi’,
Lillâhi Yâ Hercümâîl, melikil müvekkeli
kad kaderûn, Yâ melik Aktâîl* Veş
şemsü tecrî li müstekarrin lehâ zâlike
takdiyrul aziyzil aliym* Yâ Muizz, Yâ
Muizz, Yâ Muizz, Lillâhi Yâ Kadremâîl
melikil müvekkeli Rûhalkerûn, Yâ melik
ed-afâîl* Vel kamera kaddernâhü
menâzile hattâ âde kel urcûnil kadiym*
Yâ Müzill, Yâ Müzill, Yâ Müzill, Lillâhi Yâ
A’tatâîl melikil müvekkeli Şemtatarîn, Yâ
Melik Esretâîl* Leşşemsü yembeğiy lehâ
en tüdrikel kamera velel leylü sâbikun
nehâr ve küllün fî felekin yesbehûn* Yâ
Semi’, Yâ Semi’, Yâ Semi’, Lillâhi Yâ
Levmâîl, melikil müvekkeli Taytatarûn,
Yâ melik Echezâîl* Ve âyetü lehüm ennâ
hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil
meşhûn* Ve halaknâ lehüm min mislihî
mâ yarkebûn* Yâ Basîr, Yâ Basîr, Yâ
Basîr, Lillâhi Yâ Levtâîl, melikil
müvekkeli Haygatarûn, Yâ melik
Ramkevâîl* Ve in neşe' nuğrikküm felâ
sarîha lehüm velâhüm yünkazûn*
İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ
hîn* Yâ Kuddûs, Yâ Kuddûs, Yâ Kuddûs,
Lillâhi Yâ Zevyâîl, melikil müvekkeli Taytatarûn,
Yâ melik Emkavâîl* Ve izâ kîle
lehümüttekû mâ beyne eydîküm ve mâ
halfeküm lealleküm türhamûn* Yâ
Selâm, Yâ Selâm, Yâ Selâm, Lillâhi Yâ Zevkiyâîl, melikil müvekkeli Meytatarûn,
Yâ melik Emtetâîl* Ve mâ te'tîhim min
âyetin min âyâti rabbihim illâ kânâ anha
mu'ridîn* Yâ Ferdd, Yâ Ferdd, Yâ Ferdd,
Lillâhi Yâ Hudûdâîl, melikil müvekkeli Şerhayâîl,
Yâ melik Ahcezâîl* Ve izâ
kîle lehüm enfikû mimmâ razekakümüllâhü
kâlellezîne keferû lillezîne
âmenû e-nut'imü men lev yeşâüllâhü
et'ameh, in entüm illâ fî dalâlin mübîn*
Yâ Vâhid, Yâ Vâhid, Yâ Vâhid, Lillâhi Yâ
Medrûkâîl melikil müvekkeli sertayâîl, Yâ
m e l i k H a s r e v â î l *
Bismillâhirrahmânirrahîm, Allâhümme
i n n î e s - e l ü k e b i s m i k e
Bismillâhirrahmânirrahîm, hamyîn
eysasin, eymâsasin, sakamin, sahsin,
sasnîlehin, sasannerin, Yâ Şenîsâ, Yâ
Şenîsâ, Yâ Şenîsâ, Yâ Allâh, Yâ Râb, Yâ
Rahmeten lil-âlemîn* Allâhümmakdi
hâcetî ve hassil murâdî ve maksûdî Yâ
melikel melâiketil hâdı r în, Yâ
Ervâttayyibeti haddidnî fî emrillâhi veRasûlihî inne Rabbî alâ sırâtin
müstekîm* A’lâ, evced, Yâ ahad, Yâ
Saîd* Eûzü bikelimâtillâhit-tâmmâti
küllihâ min şerrimâ halak* İnellâhe
vemelâiketehû yüsallûne alennebiy, Yâ
eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve
sellimû teslîmâ* Vesallallâhu alâ
seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecmaîn,
en tümsikenî, zimâmel fadli vettemkîni
birahmetike yâ erhamerrâhimîn* Ve
yekûlûne metâ hâzel va'dü in küntüm
sâdikiyn* Yâ Kadîr, Yâ Kadîr, Yâ Kadîr,
Yâ İsrâfîl, melikil müvekkeli Evliyâîl, Yâ
melik Vedâîl* Mâ yenzurîne illâ sayhaten
vâhideten te'huzühüm vehüm
yehıssimûn* Yâ Samed, Yâ Samed, Yâ
Samed, Lillâhi Yâ Sencâîl, melikil
müvekkeli Asleyâîl, Yâ melik Zevhûtâîl*
Felâ yestetiy'ûne tevsiyeten ve lâ ilâ
ehlihim yerciûn* Yâ Sâdık, Yâ Sâdık, Yâ
Sâdık, Lillâhi Yâ Tartâîl melikimmüvekkeli ğarfeyâîl, Yâ melik Tarsûsâîl*
Ve nüfiha fis sûri fe izâ hüm minel ecdâsi
ilâ Rabbihim yensilûn* Yâ Mün-im, Yâ
Mün-im, Yâ Mün-im, Lillâhi Yâ Teryâîl,
melikil müvekkeli Sarfeyâîl, Yâ melik
Tenkâîl* Kalû yâ veylenâ men beasenâ
min merkadinâ hâzâ mâ veader rahmanü
ve sadekal mursilun* Yâ hû, Yâ hû, Yâ
hû, Lillâhi Yâ Rahnâîl, melikil müvekkeli
Yâ Hevyâîl, Yâ melik Rahmâîl* İn kânet
illâ sayhaten vâhideten feizâhüm
cemiy'un ledeynâ muhdarûn* Yâ Bed’,
Yâ Bed’, Yâ Bed’, Lillâhî yâ Servanâîl,
melikil müvekkeli Tatrakâîl, Yâ melik
Sevhâîl* Fel yevme lâ tuzlemü nefsün
şey'en vela tüczevne illâ mâ küntüm
ta'melûn* Yâ Mütekebbir, Yâ Mütekebbir,
Yâ Mütekebbir, Lillâhi Yâ Seryâîl,
melikil müvekkeliHecrevâîl, Yâ melik
Mütetâîl* İnne ashabel cennetil yevme fi
şüğulin fakihûn*
Hüm ve ezvâcühüm fî zilâlin alel
erâiki müttekiûn* Yâ Hâlik, Yâ Hâlik, Yâ
Hâlik, Lillâhi Yâ Zerdeyâîl, melikil
müvekkeli Mentûtâîl, Yâ melik
Mecdûdâîl* Lehüm fîha fakihetün ve
lehüm mâ yeddeûn* Selâmün kavlen min
Rabbir Rahiym* Vemtâzül yevme eyyühel
mücrimûn* Yâ Melik, Yâ Melik, Yâ Melik,
Lillâhi Yâ Şemhâîl, melikil müvekkeli,
Melhasasûn, Yâ Melik Betmetâîl* Elem
a'hed ileyküm yâ benî âdeme en lâ
ta'büdüş şeytân innehû leküm adüvvün
mübiyn* Yâ Kuddûs, Yâ Kuddûs, Yâ
Kuddûs, Lillâhi Yâ Ahmâîl, melikil
müvekkeli Makdeselûn, Yâ melik
Mensûsâîl* Bismillâhirrahmânirrahîm,
Allâhümme yâ azîmel celâli ve yâ azîmel
fiâl* Yâ bedîal kemâl, Yâ kesîren nevâl,
Yâ Dâimel fisâl, ve yâ hasenel visâl, veyâ
husnel fiâl, yâ dâimü, bi-lâ zevâlin, yâ
rezzâkul ıbâd, alâ külli hâl* Bi-hakki
sûreti Yâsîn, accil accil accil, sehhil
sehhil sehhil, Yâ müferricü ferric Yâ
müferricü ferric Yâ müferricü ferric, Yâ
Rabbel âlemîn* Allâhümme innî eselüke
yâ men yemlikü leke havâices
sâilîn, ve ya’lemü damâires sâmitîn, bi
hakki sûreti yâsîn ve bi-hurmeti duâi
mübîn, ve bi-hakki esmâillâhi teâlâ aleyhim
ecmaîn* Fe inne leke min külli meseletin
sem-an, hâdıran cevâben anîden*
Ve inne leke min sâmitin, ılmen bâtınen,
muhîtan ve-bi mevâidikes sâdikati ve
birahmetikel vâsiati xxx a’tınî
birahmetikel vâsiati yâ erhamerrâhimîn*
En tümsikenî zimâmel fadli ve
erhamerrâhimîn* Fe-ebsırhüm ve ebsır
ve akder ve azzü ve ekramü vahfaz
mimmâ ehâfü, lâ ilâhe illâ hüvel hakkul
mübîn* Ve eni’büdûnî hâzâ sırâtün
müstekîm* Yâ Selâm Yâ Selâm Yâ Selâm,
Lillâhi Yâ Rûhâîl, melikil müvekkeli
Aslûmûn Yâ melik Şatîan Nûr* Ve lekad
edalle minküm cibillen kesiyra efelem
tekûnû ta'kilûn* Yâ Mü’min Yâ Mü’min
Yâ Mü’min, Lillâhi Yâ Ezramâîl, melikil
müvekkeli, mâ mahrûmûn, yâ melik
Mutîan Nûr* Hâzihî cehennemülletî
küntüm tûadûn* Yâ Müheymin Yâ
Müheymin Yâ Müheymin, Lillâhi YâBelmiyâîl, melikil müvekkeli Hemsasarîn,
Yâ melik Şefîan Nûr* İslevhel yevme
bimâ küntüm tekfürûn* Yâ Azîz, Yâ Azîz,
Yâ Azîz, Lillâhi Yâ Mekriyâîl, melikil
müvekkeli Az-azerûn, Yâ Melik Azîzen
Nûr* El yevme nahtimü alâ efvâhihim ve
tükellimünâ eydîhim ve teşhedü
ercülühüm bimâ kânû yeksibûn* Yâ
Cebbâr, Yâ Cebbâr, Yâ Cebbâr, Lillâ Yâ
Şâtremâîl melikil müvekkeli Cebrecelûn,
Yâ melik Tafhâîlen Nûr* Velev neşâü
letamesnâ alâ a'yünihim festebekus
sırâta fe ennâ yübsirûn* Yâ Mütekebbir,
Yâ Mütekebbir, Yâ Mütekebbir, Lillâhi Yâ
Şehteryâîl, melikil müvekkel i
Kebarsalûn* Yâ melik Meltîtetâîlen Nûr*
Velev neşâü le mesahnâhüm alâ
mekâetihim femestetâû mudiyyen ve lâ
yarciûn* Yâ Hâlık, Yâ Hâlık, Yâ Hâlık,
Lillâhi Yâ Velediyâîl, melikil müvekkeliNûr* Ve men nüammirhü nünekkishü fil
halk, efelâ ya'kilûn* Yâ Bârîü, Yâ Bârîü,
Hasatamarûn, yâ melik Ehyâvüseyâîlen
Yâ Bârîü, Lillâhi Yâ Ehlilâîl, melikil
müvekkeli belbeyrûn, Yâ melik
tûteyâîlen Nûr* Ve mâ alemnahüş şi'ra
ve mâ yembeğî leh, in hüve illâ zikrün ve
kur'ânün mübîn* Yâ Musavvir, Yâ
Musavvir, Yâ Musavvir, Yâ Seylûmerkâîl,
melikil müvekkeli mesashacerûn, Yâ mel
i k Ş e m â î l e n N û r *
Bismillâhirrahmânirrahîm, Bismillâhil
hıdır, Bismillâhil veliyyin Nebî, Bismillâhi
sırrıl meşâyih, bihakkı YâSîn, ve bi hakkı
duâi mübîn, ve bi hakki esmâillâhi teâlâ
aleyhim ecmaîn* Velhamdü lillâhi
hamden kesîrâ, bi adedi en-ame alâ
cemîı halkıhî min evvelid dehri ilâ âhırid
dehri, Lâ ilâhe illellâhül ebediyyil ebed*
Sübhâ ne l l â h i l v â h i d i l a h a d *
Sübhânellâhil ferdissamed, Sübhânellâhi
rafeas semâvâti bi ğayri amedin
teravnehâ lem yettehız sâhibeten velâveledâ* Allâhüm meşdüd alâ tarîki
hassin, bihakkı Tevrât Mûsâ, ve Zebur
Dâvûd, vebıhakkı İncîl İsâ, ve bi hakkı

Furkan Muhammedenil Mustafa
Sallallâhü aleyhi ve sellem, ve alâ âlihî
ve sahbihî ve selleme ve alâ âlihî ve
sahbi ve sahbihî ecmaîn* Allâhümme
hassıl murâdî ve maksûdî ve yâ
melâiketel hâdırîn, ve yâ ervâhat
tâyyibeti haddidnî fî emrillâhi ve li-
Rasûlihî bi-hurmeti YâSîn, Ve yâ
musahharâtil huddâmil melâikiyyîne velcinniyyîne
hâdıran enel muhtâc fî hâzihis
sâah, Uhdurû el-acele, el-acele, el-acele,
es-sâate, es-sâate, es-sâate, el-vâhan, el
-vâhan, el-vâhan, bi hakkı yâsîn ve bi
hakkı duâi mübîn* Ve bi esmâillâhi teâlâ
aleyhim ecmaîn* Bi rahmetikel vâsiati yâ
erhamerrâhimîn* en tümsikenî zimâmel
fadli vettemkîni birahmetike yâ
erhamerrâhimîn* İnnehû hüvessemîul
alîm* Li yünzira men kâne hayyen ve
yehikkal kavlü alel kâfirîn* Yâ Ğaffâr, Yâ
Ğaffâr, Yâ Ğaffâr, Lillâhi Yâ Cemşûşâîl,
melikil müvekkeli Cemşecerûn, Yâ Mâlik
Cemşâîlen Nûr* E ve lem yerav ennâ
halaknâ lehüm mimmâ amilet eydînâ
en'âmen fehüm lehâ mâlikûn* Yâ
Kahhâr, Yâ Kahhâr, Yâ Kahhâr, Lillâhi Yâ
Makûşâîl, melikil müvekkeli Kahkarûn,
Yâ Melik Ehvatatâîlen Nûr* Ve zellelnâhâ
lehüm fe minhâ rakûbühüm ve minhâ
ye'külûn* Yâ Vehhâb, Yâ Vehhâb, Yâ
Vehhâb, Lillâhi Yâ Saltâîl, melikil
müvekkeli Vemtatarûn, Yâ melik
Yehtılufakâîlen Nûr* Ve lehüm fîha
menâfiu ve meşârib efelâ yeşkürûn* Yâ
Rezzâk, Yâ Rezzâk, Yâ Rezzâk, Lillâhi Yâ
Mehkeşin, Akşin, Ebrûyâîl, melikil
müvekkeli Zerrehsarûn, Yâ melik
Samsarûn, Bersamâîlen Nûr* Vettehazû
min dûnillâhi âliheten leallehüm
yünsarûn* Yâ Adlü, Yâ Adlü, Yâ Adlü,
Lillâhi Yâ Adlâîl, melikil müvekkeli Adasarûn,
Yâ melik Zelelnâhâîlen Nûr* La
yestetîûne nasrahüm vehüm lehüm
cündün muhdarûn* Yâ Latîf, Yâ Latîf, Yâ
Latîf, Lillâhi Yâ Ebrasam-Dûdâîl, melikil
müvekkeli Ebraselûn, Yâ melik ebsır bi
huznukâîlen Nûr* Felâ yahzünke
kalühüm innâ na'lemü mâ yüsirrûne ve
mâ yu'linûn* Yâ Habîr, Yâ Habîr, Yâ
Habîr, Lillâhi Yâ Sabersam-Mûsâ-Vâîl,
melikil müvekkeliefceşerûn, Yâ
melikBehliyâîlen Nûr* Evelem yeral
insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe
izâ hüve hasîmün mübîn* Yâ Halîm, Yâ
Halîm, Yâ Halîm, Lillâhi Yâ Sakser-
Muhammedyâîl, melikil müvekkeli
Aksasarûn, Yâ melik Bahrî Safâhâkîlen
Nûr* Bismillâhirrahmânirrahîm,
Bismillâhil mantikul musaddikul mu’nî
bil-ihlâsil ameli, el-acele, el-acele, elacele,
es-sâate, es-sâate, es-sâate, elvâhan,
el-vâhan, el-vâhan* Azemtü
aleyküm Yâ Ervâr rûhâniyyeti sâriû ilâ
ğufrânihî fenzur ilâ ebri ğufrânihî fe
inneke min sultânihî, felemmâ tecellâ
Rabbuhî lil-cebeli zuz-zâtil münteniati bil
m i n e n i e l mennir Rahmânir
Rahmâniyyeti a’nî en-Nebiyyil Mustafa
yed-û ilâ hayril mülki ven-nevâmisir
Rabbâniyyetil kâimeti fî tesârîfe letâifil
hurûfi ve ravâikihâ ve meâniyetühel
meknûnetil müvekkeli bi-teshîril ervâhir
r û h â n i y y e t i l ham d ü l i l l â h i l
mütevahhidübil vahdâni,yyeh* Allâhul
evvel, Allâhul âhir, Allâhuzzâhir, Allâul
Bâtın, Allâhu mahmûdül hâmidîn* Ve
avârifü esrârihâl mahzûneh, ve
mezkûrüz Zâkirîn* Allâhu bi-Vücûdihî
vücûhün ve ma’şûkal âşıkîn* Allâhu Yâ
mahbûbel muhabbetînel muhibbîn*
Allâhu ve men kâne fî kalbihî ğayrullâh*
Fe kâne hasmuhû fid-dâreyn* Allâhu ve
tünâdî bi lisâni celiyyin ve azmin
kaviyyin Yâ Ğaztamtâîl ve yâ
Ğazzanâîlve yâ Ğafeztastâîl* Aksemtü
aleyküm bihakki ğafenfez-Tamtâîlve yâ
Ceftel-Hâîl bi hakki Cef kı’yûşin alâ
muâvenetil emri bi hakki YâSîn ve bi
hakki duâi mübîn* Ve bi hakki esmâillâhi
teâlâaleyhim ecmaîn* En tecîbû bis-semi
vet-tâati ve tahdurû bil-istidâati ve
tesreu ilâ mâ deavtüke ve tef-alü mâ
emertüke ve ûkilke aleyhim innehüm mâ
yeşâûne veledeynâ mekîn* En
tümsikenîzimâmel fadli vet-temkîni
birahmetike yâ erhamrrâhimîn* Ve
darabe lenâ meselen ve nesiye halkah,
kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm*
Yâ Şekûr, Yâ Şekûr, Yâ Şekûr, Yâ Aliy, Yâ
Aliy, Yâ Aliy, Yâ Kebîr, Yâ Kebîr, Yâ
Kebîr, Lillâhi Yâ Rûhâîl, melikil
müvekkeli Emhasarûn, Yâ melik Emhâ-
Eymâsas-îkâl âfîtâb dıyâvâhâkîlen Nûr*
Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merrah,
ve hüve bi külli halkin alîm* Yâ Hafîz, Yâ
Mukît, Yâ Hasîb, Lillâhi Yâ Derdâîl,
melikil müvekkeli yetsamûn Ya melik
derdî-Derdâîl Yâ Mâhâkîlen Nûr* Ellezî
ceale leküm mineş şeceril ahdari nâran
fe izâ entüm minhü tûkidûn* Yâ Celîl, Yâ
Kerîm, Yâ Rakîp, Lillâhi Yâ Terşâîl,
melikil müvekkeli Şeyerdelûn, Yâ melik
lahli-Bedâvâîl, Târitür xxxx vârâhâkîlen
Nûr* Eveleysellezî halekas semâvâti vel
arda bi kâdirin alâ en yahlüka mislehüm
belâ ve hüvel hallâkul alîm* Yâ Mücîb,
Yâ Vâsi’, Yâ Habîr, Lillâhi Yâ Hakmâîl,
melikil müvekkeli Ğayteslûn Yâ Kadran
Ardî Adûlâîl, mazlûman hıfzan Hâkîlen
Nûr* İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en
en yekûle lehû kün fe yekûn* Yâ Mü’min,
Yâ Müheymin, Yâ Azîz, Lillâhi Yâ Levhâîl,
melikil müvekkeli Meylermûn, Yâ melik
Bahmî, Ardî, Adûlâ, anhâi enbiyâi ve
ersâhâkîlen Nûr* Fe sübhânellezî bi
yedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi
türceûn* Yâ Vedûd, Yâ Mecîd, Yâ Bâis,
Yâ Şehîd, Yâ Hak, Yâ Vekîl, Yâ Kaviy, Yâ
Metîn, Yâ Veliy, Yâ Hamîd, Yâ Muhsî, Yâ
Mübdî’, Yâ Muîd, Yâ Muhsî, Yâ Mümît, Yâ
Hayyu Yâ Kayyûm, Yâ Vâhid, Yâ Ahad,
Yâ Ferdü, Yâ Samedü, Yâ Kâdir, Lillâhi
Yâ Kadrâîl, Celbeyrûn, Yâ melik Ricâlel-
Batbatâîl, Ezğûlen, Hâkerâîl, ni’messalevâtü-
Hafzâîl, Cemîıl enbiyâi vel
mürselîn vel-hamdü lillâhi Rabbilâ l e m î n * B i r a h m e t i k e y â
erhamerrâhimîn*

birahmetikel vâsiati xxx a’tınî...
burada da *** olan yerde hacet söylenir."alllahhümme inni eselüke ya ecib ya mucib daveti vakti haceti hasilü muradi fi hezihil saati "/////

////Bir Allah razı olsun derseniz ne mutlu.
Dua ile vesselam...////yasinin havas esrarında İmam Cağfer Sadık Hazretlerinden şöyle der kim tabaklanmış deriye azametli yasini yazar ve yazarken pazara denk getirir ve oruçlu ve gusül boy abdesti alır 2 rekat hacet namazı kılar ve sırtını ricaülgayba verir ve yazarsa bu deriyi nereye azsa orası müşteri ile dolar akla gelmiyecek yerden para gelir bunu yeşil bir çanağa koysa ve azametli yasini 41 defa okusa istediği yere gelir gider tayyi mekan yapar 7kere okusa sevdiğine yedirse züheyla yusuf gibi aşık ola 1 saat yanından ayrılmaya 3gün oruç tutup bunu okusa manevi alemin perdesi kalkar ve yardımcı edinir ömür boyu kendisine hizmet eder bu azametli yasin tam 10 veya 11 sayfadır bunu herkez okuyamaz nedenmi? ALLAH NASİP ederse okursun bu ehli kişilerin işidir binlerce bu azametli yasinin havvası vardır akla ve hayele gelmiyecek şeyler görür ve hayret içinde kalırsın buraya fazla havaslarını yazmadım örnek olarak bir kaç tanesini ekledim kimbilir kimlerin eline geçer ve meşru işlerde kullanır bu azametli yasinde şüphe yoktur ve kesin ve sahih olup müccerrepdir.
 

Günay Hoca

كُنْ فَيَكُونُ
Staff member
Site Sahibi
Danışman Hoca
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Joined
May 13, 2018
Messages
661
Location
Akhisar
Eline sağlık üstadım
 

Şenol hoca

Staff member
Site Sahibi
Site Modaretorü
Danışman Hoca
T.C Onaylı
Normal Üye
Joined
Apr 28, 2018
Messages
0
abi Allah razı olsun çok güzel bir konu Allah devamı getirsin inşallah
 

Sehabi

T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Joined
Dec 8, 2018
Messages
26
Location
Kayseri
Bir hayli uzun ama çok etkili demek ki Rabbim emeklerinizi zayi etmesin Allah razı olsun.
 

Zamane

SMS Onaylı
Normal Üye
Joined
Jan 26, 2019
Messages
100
Hocam emeğinize sağlık,kesmeden biçmeden yayımladığınız için Allah razı olsun.
 

sibug

T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Joined
Nov 27, 2018
Messages
128
Location
kocaeli
Allah razı olsun hocam, bir yeri anlamadım. en sonda "burada da *** olan yerde hacet söylenir." yazmışsınız. bu çarpılardan başka azimet içerisinde üç farklı yerde daha çarpılar var. oralarda da mı hacet söylenecek. teşekkür ederim.
 

jEYLIN

SMS Onaylı
Normal Üye
Joined
Jun 17, 2019
Messages
8
Selamunaleyküm.

İnsanlar pek hoyrat pek edepsiz olmuş yahudi gibi.
Bir şeyi adam gibi verirsin, nasibi olan nasiplenir, yahudi gibi bir parça tattırırsın sonra milleti peşinde koşturursun. AYIP.

Allah vermiş kesmemiş saklamamış, kırpmamış
Sahabe evliyada yapmamış
Bizim zamanımızın yeni yetmeleri haşa daha iyi bildikleri için, kırpmışlar saklamışlar felan fişman.
Tövbe edin Allahtan af dileyin.

Buyrun Azimet
B i s m i l l â h i r r a h m â n i r r a h î m ,
Allâhümme innî es-elüke bismike,
Bismillâhirrahmânirrahîm, ve bi sırrı
Bismillâhirrahmânirrahîm, ve bi-behâi
Bismillâhirrahmânirrahîm, ve bi yemînihî
Bismillâhirrahmânirrahîm, en-tümsikenî
zimâmel fadli vettemkîni hattâ izâ
tenkâdü liyessıâbe ve tüsebbibe liyelesbâb*
Allâhümme zidnî rızkî ve bâriklî fî eclî
ve ahsin bihakki duâi mübîn*
Ve ahsin bihâ ledeyke minel hümûmi
fe-ke-eyyin Bismillâhirrahmânirrahîm,
ve bihakki esmâillâhi teâlâ aleyhim
ecmaîn* Ve bi-hakki lâ ilâhe illellâhü
Muhammedün Rasûlüllâhi* Ve bihurmeti Muhammedin ve âlihî ecmaîn*
Yâ Muhammed, Yâ Muhammed, Yâ Muhammed,
Bismillâhirrahmânirrahîm,
Yâsîn Yâ Hayyü lillâhi ecûain, Yâ
Kayyûmü lillâhi ehûşin, yâ nûrullâhi ehmenûşin, meliki ramna’ Vel Kur’ânil
hakîm Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Rahmânullâh, Yâ Rahîmullâh, Dakakûşin,
meliki ramna’ İnneke leminel mürselîne ve alâ sıratin müstekîm, Yâ Rabbi, Yâ
Azîzü, Yâ Latîfullâhi, Ramnûşin, meliki enhar* Tenzîlel azîzir-rahîm Yâ Şükrü,
Yâ Şükrü, Yâ Şûkrü, Yâ Fikrü, Yâ Dâllü, Lillâhi Dakakûşin, meliki Taykel* Litünzire
kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn* Yâ Allâhu, Yâ Allâhu, Yâ
Allâhu, Yâ İlâhu, Yâ Rabbi, Lillâhi behyûşin, meliki raflah* Lekad hakkal
kavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn* Yâ Hâliku, Yâ Bârîü, Yâ Musavviru, lillâhi
sebheyûşin melek kalah* İnnâ cealnâ fî a’nâkihim ağlâlen fehiye ilel ezkaâni
fehüm mukmehûn* Yâ mübdîü yâ müîd Yâ Muhyillâh, eymâsas, melek akîl* Ve
cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâhüm fehüm
la yübsirûn* Yâ Mümîtü, Yâ Ahadü, Yâ Vahidu, Lillâhi sakamsah, melek tağar*
Ve sevâün aleyhim e-enzertehüm emlem tünzirhüm la yü'minun* Yâ Hamî, Yâ
Fe’âlü, Yâ Basîru, Lillâhi saham rûhin melek cevrûh* İnnemâ tünziru
menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğayb fe beşşirhü bi mağfiratin ve ecrin
kerim* Yâ Semîu, Yâ Kâdiru, Yâ Muktedirü, Lîllâhi Yâ Şryşâ, melek
mensa’* İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârahüm ve
külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübiyn* Yâ Hayyu Yâ Kayyûm, Yâ Kâim,
L i l l â h i Ş e y l û ş , m e le k Ş e t s ah*
Bismillâhirrahmânirrahîm, Ve bi-ricâli
bismillâh, Ve-bihıdri bismillâh, xxxx ve seb-ate ğâibin bismillâh, ve erbaûne
ğâibin bismillâh* Ve bi hurmeti enbiyâi Muhammedenil Mustafâ Salavâtullâhi
aleyhim* Bismillâhi ve sallallâhu alâ Muhammedin ve Âlihî ve sahbihî
ecmaîn* Bismillâhi en-tümsikenî zimâmel fadli vet-temkîn birahmetike yâ
erhamerrâhimîn* Vadrib lehüm meselen eshabel karyeti iz câehel murselûn* İz
erselnâ ileyhimüsneyni fe kezzebuhümâ fe azzeznâ bi sâlisin fe kâlû innâ ileyküm
murselûn* Yâ Kaviyyü Yâ Allâh Yâ, Rahmânu Yâ Allâh, Yâ Rahîmu Yâ Allâh,
Şehraşin, tehtaşin, melek feskar* Kâlû mâ entüm illâ beşerun mislünâ ve mâ
enzeler Rahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn* Yâ Mâlik, Yâ Kuddûs, Yâ
Aliy* Lillâhi Yâ Musîtâlûn, Yâ Şeyyârîs, melek zetza’* Kalu rabbünâ ya'lemü
innâ ileyküm le murselûn* Yâ Azîm, Yâ Mütekebbir, Yâ Müteâl, Lillâhi Yâ Şa’yûş,
Yâ Leynûş, Yâ Dağyûş, melek Hevzah* Ve mâ aleynâ illel belâğul mübîn* Yâ
Müheymin, Yâ Azîz, Yâ Mükît, Lillâhi Yâ Melhârîs, Yâ Müsteti’ Yâ Müsteta’
melekel-müvekkeli Taytarûn, Yâ melek Agar*
Bismillâhirrahmânirrahîm,
Bismillâhil hâcât, bismillâhil münâcât, Ve
bismillâhi Lâ ilâhe illlâh, Ve bismillâhil
murâd, Ve bismillâhil maksûd, ve
bismillâhi, ve bihakkıl Mevlâ,Ve
bismillâhi Yâsîni şerîf, Ve bismillâhi
vebihakki duâi mübîn* Ve bismillâhi ve
bihakki esmâillâhi teâlâ aleyhim ecmâîn,
Ve bismillâhi kabûl, Ve bismillâhi
makbûl, Ve bismillâhirrahmânirrahîm, Ve
bismillâhil hakîm, Ve bismillâhil
mürselîn, Ve bismillâhil hâdî, ilâ sıratin
müstakîm, Ve hüvel hâcetü fî
hâzihissâati makbûlen, makûlen,
makbûlen* Allâhümme innî es-elüke
bismike Bismillâhirrahmânirrahîm, Ve bi
nûri Bismillâhirrahmânirrahîmid duâil
hâcâtil münâcât, innâ kalîlen makbûlen
fî hâzihissâah* Yâ Rabbi ente ilâh, Âlim,
ve ene abdün câhil, es-elüke bihakki
hâzihil esmâi küllehâ fe salli alâ
Muhammedin ve Âlihî ecmaîn* Kâû innâ
tetayyarnâ biküm lein lem tentehû le
nercümenneküm ve le yemessenneküm
minnâ azâbün eliym* Yâ Muhît, Yâ Hafîz
Yâ Ferd, Lillâli Elyesah, Zûbea, melek
mûsi’* Kâlû tâiruküm meaküm ein
zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifûn*
Yâ Mücîb, Yâ Habîb, Yâ Raûf, Lillâhi sakam,
sah, melek menka’* Ve câe min aksal
medîneti racülün yes'â * Yâ Ma’rûf,
Yâ Azîm, Yâ Kerîm, Lillâhi sakam, sasbîl,
melek mağrak* kâle yâ kavmittebiul
murselîyn* İttebiû men lâ yes'elüküm
ecran vehüm mühtedûn* Yâ Hannân, Yâ
Mennân, Yâ Deyyân, Lillâhi sakam,
Tahmûsâîl, melik ebced* Ve mâ liye lâ
a'büdüllezî fetaranî ve ileyhi türceûn* E
ettehizü min dûnihî âliheten in yüridnir
rahmânü bi durrin lâ tuğnî annî
şefâatühüm şey'en ve lâ yünkizûn* Yâ
Sübhân, Yâ Müsteân, Yâ Muhsin, Lillâhi
Yâ Müntecîğâliğ, melekel müvekkeli
şerhayâîl, Yâ Melik Meskar* İnnî izen le
fî dalalin mübîn* Yâ Halîm, Yâ Ğafûr, Yâ
Ğaffâr, Lillâhi Yâ men Ğûr, melikil
müvekkeli serteyâîl, Yâ melik Anber*
Bismillâhirrahmânirrahîm, Bismillâhi yâ
kâdıyel hâcât, Bismillâhi yâ kâdıyel
münâcât, Bismillâhi yâ müyessirel
murât, Bismillâhi yâ lâ ilâhe illâ hû,
Bismillâhi yâ lâ ilâhe illâ hû* Bismillâhi
yâ lâ ilâhe illâ ente yâ Rabbe külli şey-in
ve vâriseh* Bismillâhi Muhammedin bisem-
ıhî ve basarihî, ve kalbihî, ve
lisânihî, ve an yemînihî, ve an şimâlihî,
ve min tahtihî, ve min beyni yedeyhi ve
min halfihî yâ Rabbi yâ Allâhu yâ şeîal
müznibîn, en-tümsikenîzimâmel fadli
v e t t e m k î n i b i r a h m e t i k e y â
erhamerrâhimîn* İnnî âmentü
birabbiküm fesmeûn* Yâ Kahhâr, Yâ
Kahhâr, Yâ Kahhâr, Lillâhi yâ hemrâkîl,
melikil müvekkeli, hemrekelîn, yâ melikil
mâlik* Kiyledhulil cenneh, kâle yâ leyte
kavmi ya'lemun* Bima ğaferalî Rabbî ve
cealenî minel mükramîyn* Yâ Ğaffâr, Yâ
Ğaffâr, Yâ Ğaffâr, Lillâhi Yâ mîkâîl,
melikil müvekkeli ğayre tâlûn, ya melik
letâîl* Ve mâ enzelnâ alâ kavmihî min
ba'dihî min cündin mines semâi ve mâkünnâ münzilîyn* Yâ Vehhâb, Yâ
Vehhâb, Yâ Vehhâb, Lillâhi Yâ Azrâîl,
melikil müvekkeli fesastâlûn, Yâ melik
Deryâîl* İn kânet illâ sayhaten
vâhideten fe izâhüm hâmidûn* Yâ
Rezzâk, Yâ Rezzâk, Yâ Rezzâk, Lillâhi Yâ
Cebrâîl, melikil müvekkeli Ğamtahalîn,
Yâ melik Derdâîl* Yâ hasraten alel ibâd,
mâ yetiyhim min Rasûlin illâ kânû bihî
yestehziûn* Yâ Fettâh, Yâ Fettâh, Yâ
Fettâh, Lillâhi Yâ Herkâîl, melikil
müvekkeli Tahtetelûn, Yâ melik Ru’yâîl*
Elem yerav kem ehleknâ kablehüm minel
kurûni ennehüm ileyhim lâ yarciûn* Yâ
Allâm, Yâ Allâm, Yâ Allâm, Lillâhi Yâ
Serteâîl, melikil müvekkeli Mündebrîn,
yâ melik Hevzâîl* Ve in küllün lemmâ
cemiy'un ledeynâ muhdarûn* Yâ Âlim,
Yâ Âlim, Yâ Âlim, Lillâhi Yâ Rukyâîl,
melikil müvekkeli Zemhadarîn, yâ melik
Şetsâîl* Ve âyetün lehümül ardulmeyteh, ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ
habben feminhü ye'külûn* Yâ Kâbid, Yâ
Kâbid, Yâ Kâbid, Lillâhi yâ Letâîl, melikil
müvekkeli Arşecelîn, Yâ melik Nedtafâîl*
Ve cealnâ fîyhâ cennâtin min nahîlin ve
a'nâbin ve feccernâ fîha minel uyûn* Li
ye'külû min semerihî ve mâ amilethü
eydîhim efelâ yeşkürûn* Yâ Bâsit, Yâ
Bâsit, Yâ Bâsit, Lillâhi Yâ Havlâîl, melikil
müvekkeli yetekâlimûn, Yâ melik
Taykâîl* Sübhanellezî halekal ezvâce
küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min
enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn* Yâ
Hâfız, Yâ Hâfız, Yâ Hâfız, Lillâhi Ya el-
Hadlîl, melikil müvekkeli A’dedelûn, Yâ
melik Ebcedâîl* Ve ayetün lehümül leyl,
neslehu minhün nehâra fe iza hüm
muzlimûn* Yâ Dâfi’, Yâ Dâfi’, Yâ Dâfi’,
Lillâhi Yâ Hercümâîl, melikil müvekkeli
kad kaderûn, Yâ melik Aktâîl* Veş
şemsü tecrî li müstekarrin lehâ zâlike
takdiyrul aziyzil aliym* Yâ Muizz, Yâ
Muizz, Yâ Muizz, Lillâhi Yâ Kadremâîl
melikil müvekkeli Rûhalkerûn, Yâ melik
ed-afâîl* Vel kamera kaddernâhü
menâzile hattâ âde kel urcûnil kadiym*
Yâ Müzill, Yâ Müzill, Yâ Müzill, Lillâhi Yâ
A’tatâîl melikil müvekkeli Şemtatarîn, Yâ
Melik Esretâîl* Leşşemsü yembeğiy lehâ
en tüdrikel kamera velel leylü sâbikun
nehâr ve küllün fî felekin yesbehûn* Yâ
Semi’, Yâ Semi’, Yâ Semi’, Lillâhi Yâ
Levmâîl, melikil müvekkeli Taytatarûn,
Yâ melik Echezâîl* Ve âyetü lehüm ennâ
hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil
meşhûn* Ve halaknâ lehüm min mislihî
mâ yarkebûn* Yâ Basîr, Yâ Basîr, Yâ
Basîr, Lillâhi Yâ Levtâîl, melikil
müvekkeli Haygatarûn, Yâ melik
Ramkevâîl* Ve in neşe' nuğrikküm felâ
sarîha lehüm velâhüm yünkazûn*
İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ
hîn* Yâ Kuddûs, Yâ Kuddûs, Yâ Kuddûs,
Lillâhi Yâ Zevyâîl, melikil müvekkeli Taytatarûn,
Yâ melik Emkavâîl* Ve izâ kîle
lehümüttekû mâ beyne eydîküm ve mâ
halfeküm lealleküm türhamûn* Yâ
Selâm, Yâ Selâm, Yâ Selâm, Lillâhi Yâ Zevkiyâîl, melikil müvekkeli Meytatarûn,
Yâ melik Emtetâîl* Ve mâ te'tîhim min
âyetin min âyâti rabbihim illâ kânâ anha
mu'ridîn* Yâ Ferdd, Yâ Ferdd, Yâ Ferdd,
Lillâhi Yâ Hudûdâîl, melikil müvekkeli Şerhayâîl,
Yâ melik Ahcezâîl* Ve izâ
kîle lehüm enfikû mimmâ razekakümüllâhü
kâlellezîne keferû lillezîne
âmenû e-nut'imü men lev yeşâüllâhü
et'ameh, in entüm illâ fî dalâlin mübîn*
Yâ Vâhid, Yâ Vâhid, Yâ Vâhid, Lillâhi Yâ
Medrûkâîl melikil müvekkeli sertayâîl, Yâ
m e l i k H a s r e v â î l *
Bismillâhirrahmânirrahîm, Allâhümme
i n n î e s - e l ü k e b i s m i k e
Bismillâhirrahmânirrahîm, hamyîn
eysasin, eymâsasin, sakamin, sahsin,
sasnîlehin, sasannerin, Yâ Şenîsâ, Yâ
Şenîsâ, Yâ Şenîsâ, Yâ Allâh, Yâ Râb, Yâ
Rahmeten lil-âlemîn* Allâhümmakdi
hâcetî ve hassil murâdî ve maksûdî Yâ
melikel melâiketil hâdı r în, Yâ
Ervâttayyibeti haddidnî fî emrillâhi veRasûlihî inne Rabbî alâ sırâtin
müstekîm* A’lâ, evced, Yâ ahad, Yâ
Saîd* Eûzü bikelimâtillâhit-tâmmâti
küllihâ min şerrimâ halak* İnellâhe
vemelâiketehû yüsallûne alennebiy, Yâ
eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve
sellimû teslîmâ* Vesallallâhu alâ
seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ecmaîn,
en tümsikenî, zimâmel fadli vettemkîni
birahmetike yâ erhamerrâhimîn* Ve
yekûlûne metâ hâzel va'dü in küntüm
sâdikiyn* Yâ Kadîr, Yâ Kadîr, Yâ Kadîr,
Yâ İsrâfîl, melikil müvekkeli Evliyâîl, Yâ
melik Vedâîl* Mâ yenzurîne illâ sayhaten
vâhideten te'huzühüm vehüm
yehıssimûn* Yâ Samed, Yâ Samed, Yâ
Samed, Lillâhi Yâ Sencâîl, melikil
müvekkeli Asleyâîl, Yâ melik Zevhûtâîl*
Felâ yestetiy'ûne tevsiyeten ve lâ ilâ
ehlihim yerciûn* Yâ Sâdık, Yâ Sâdık, Yâ
Sâdık, Lillâhi Yâ Tartâîl melikimmüvekkeli ğarfeyâîl, Yâ melik Tarsûsâîl*
Ve nüfiha fis sûri fe izâ hüm minel ecdâsi
ilâ Rabbihim yensilûn* Yâ Mün-im, Yâ
Mün-im, Yâ Mün-im, Lillâhi Yâ Teryâîl,
melikil müvekkeli Sarfeyâîl, Yâ melik
Tenkâîl* Kalû yâ veylenâ men beasenâ
min merkadinâ hâzâ mâ veader rahmanü
ve sadekal mursilun* Yâ hû, Yâ hû, Yâ
hû, Lillâhi Yâ Rahnâîl, melikil müvekkeli
Yâ Hevyâîl, Yâ melik Rahmâîl* İn kânet
illâ sayhaten vâhideten feizâhüm
cemiy'un ledeynâ muhdarûn* Yâ Bed’,
Yâ Bed’, Yâ Bed’, Lillâhî yâ Servanâîl,
melikil müvekkeli Tatrakâîl, Yâ melik
Sevhâîl* Fel yevme lâ tuzlemü nefsün
şey'en vela tüczevne illâ mâ küntüm
ta'melûn* Yâ Mütekebbir, Yâ Mütekebbir,
Yâ Mütekebbir, Lillâhi Yâ Seryâîl,
melikil müvekkeliHecrevâîl, Yâ melik
Mütetâîl* İnne ashabel cennetil yevme fi
şüğulin fakihûn*
Hüm ve ezvâcühüm fî zilâlin alel
erâiki müttekiûn* Yâ Hâlik, Yâ Hâlik, Yâ
Hâlik, Lillâhi Yâ Zerdeyâîl, melikil
müvekkeli Mentûtâîl, Yâ melik
Mecdûdâîl* Lehüm fîha fakihetün ve
lehüm mâ yeddeûn* Selâmün kavlen min
Rabbir Rahiym* Vemtâzül yevme eyyühel
mücrimûn* Yâ Melik, Yâ Melik, Yâ Melik,
Lillâhi Yâ Şemhâîl, melikil müvekkeli,
Melhasasûn, Yâ Melik Betmetâîl* Elem
a'hed ileyküm yâ benî âdeme en lâ
ta'büdüş şeytân innehû leküm adüvvün
mübiyn* Yâ Kuddûs, Yâ Kuddûs, Yâ
Kuddûs, Lillâhi Yâ Ahmâîl, melikil
müvekkeli Makdeselûn, Yâ melik
Mensûsâîl* Bismillâhirrahmânirrahîm,
Allâhümme yâ azîmel celâli ve yâ azîmel
fiâl* Yâ bedîal kemâl, Yâ kesîren nevâl,
Yâ Dâimel fisâl, ve yâ hasenel visâl, veyâ
husnel fiâl, yâ dâimü, bi-lâ zevâlin, yâ
rezzâkul ıbâd, alâ külli hâl* Bi-hakki
sûreti Yâsîn, accil accil accil, sehhil
sehhil sehhil, Yâ müferricü ferric Yâ
müferricü ferric Yâ müferricü ferric, Yâ
Rabbel âlemîn* Allâhümme innî eselüke
yâ men yemlikü leke havâices
sâilîn, ve ya’lemü damâires sâmitîn, bi
hakki sûreti yâsîn ve bi-hurmeti duâi
mübîn, ve bi-hakki esmâillâhi teâlâ aleyhim
ecmaîn* Fe inne leke min külli meseletin
sem-an, hâdıran cevâben anîden*
Ve inne leke min sâmitin, ılmen bâtınen,
muhîtan ve-bi mevâidikes sâdikati ve
birahmetikel vâsiati xxx a’tınî
birahmetikel vâsiati yâ erhamerrâhimîn*
En tümsikenî zimâmel fadli ve
erhamerrâhimîn* Fe-ebsırhüm ve ebsır
ve akder ve azzü ve ekramü vahfaz
mimmâ ehâfü, lâ ilâhe illâ hüvel hakkul
mübîn* Ve eni’büdûnî hâzâ sırâtün
müstekîm* Yâ Selâm Yâ Selâm Yâ Selâm,
Lillâhi Yâ Rûhâîl, melikil müvekkeli
Aslûmûn Yâ melik Şatîan Nûr* Ve lekad
edalle minküm cibillen kesiyra efelem
tekûnû ta'kilûn* Yâ Mü’min Yâ Mü’min
Yâ Mü’min, Lillâhi Yâ Ezramâîl, melikil
müvekkeli, mâ mahrûmûn, yâ melik
Mutîan Nûr* Hâzihî cehennemülletî
küntüm tûadûn* Yâ Müheymin Yâ
Müheymin Yâ Müheymin, Lillâhi YâBelmiyâîl, melikil müvekkeli Hemsasarîn,
Yâ melik Şefîan Nûr* İslevhel yevme
bimâ küntüm tekfürûn* Yâ Azîz, Yâ Azîz,
Yâ Azîz, Lillâhi Yâ Mekriyâîl, melikil
müvekkeli Az-azerûn, Yâ Melik Azîzen
Nûr* El yevme nahtimü alâ efvâhihim ve
tükellimünâ eydîhim ve teşhedü
ercülühüm bimâ kânû yeksibûn* Yâ
Cebbâr, Yâ Cebbâr, Yâ Cebbâr, Lillâ Yâ
Şâtremâîl melikil müvekkeli Cebrecelûn,
Yâ melik Tafhâîlen Nûr* Velev neşâü
letamesnâ alâ a'yünihim festebekus
sırâta fe ennâ yübsirûn* Yâ Mütekebbir,
Yâ Mütekebbir, Yâ Mütekebbir, Lillâhi Yâ
Şehteryâîl, melikil müvekkel i
Kebarsalûn* Yâ melik Meltîtetâîlen Nûr*
Velev neşâü le mesahnâhüm alâ
mekâetihim femestetâû mudiyyen ve lâ
yarciûn* Yâ Hâlık, Yâ Hâlık, Yâ Hâlık,
Lillâhi Yâ Velediyâîl, melikil müvekkeliNûr* Ve men nüammirhü nünekkishü fil
halk, efelâ ya'kilûn* Yâ Bârîü, Yâ Bârîü,
Hasatamarûn, yâ melik Ehyâvüseyâîlen
Yâ Bârîü, Lillâhi Yâ Ehlilâîl, melikil
müvekkeli belbeyrûn, Yâ melik
tûteyâîlen Nûr* Ve mâ alemnahüş şi'ra
ve mâ yembeğî leh, in hüve illâ zikrün ve
kur'ânün mübîn* Yâ Musavvir, Yâ
Musavvir, Yâ Musavvir, Yâ Seylûmerkâîl,
melikil müvekkeli mesashacerûn, Yâ mel
i k Ş e m â î l e n N û r *
Bismillâhirrahmânirrahîm, Bismillâhil
hıdır, Bismillâhil veliyyin Nebî, Bismillâhi
sırrıl meşâyih, bihakkı YâSîn, ve bi hakkı
duâi mübîn, ve bi hakki esmâillâhi teâlâ
aleyhim ecmaîn* Velhamdü lillâhi
hamden kesîrâ, bi adedi en-ame alâ
cemîı halkıhî min evvelid dehri ilâ âhırid
dehri, Lâ ilâhe illellâhül ebediyyil ebed*
Sübhâ ne l l â h i l v â h i d i l a h a d *
Sübhânellâhil ferdissamed, Sübhânellâhi
rafeas semâvâti bi ğayri amedin
teravnehâ lem yettehız sâhibeten velâveledâ* Allâhüm meşdüd alâ tarîki
hassin, bihakkı Tevrât Mûsâ, ve Zebur
Dâvûd, vebıhakkı İncîl İsâ, ve bi hakkı

Furkan Muhammedenil Mustafa
Sallallâhü aleyhi ve sellem, ve alâ âlihî
ve sahbihî ve selleme ve alâ âlihî ve
sahbi ve sahbihî ecmaîn* Allâhümme
hassıl murâdî ve maksûdî ve yâ
melâiketel hâdırîn, ve yâ ervâhat
tâyyibeti haddidnî fî emrillâhi ve li-
Rasûlihî bi-hurmeti YâSîn, Ve yâ
musahharâtil huddâmil melâikiyyîne velcinniyyîne
hâdıran enel muhtâc fî hâzihis
sâah, Uhdurû el-acele, el-acele, el-acele,
es-sâate, es-sâate, es-sâate, el-vâhan, el
-vâhan, el-vâhan, bi hakkı yâsîn ve bi
hakkı duâi mübîn* Ve bi esmâillâhi teâlâ
aleyhim ecmaîn* Bi rahmetikel vâsiati yâ
erhamerrâhimîn* en tümsikenî zimâmel
fadli vettemkîni birahmetike yâ
erhamerrâhimîn* İnnehû hüvessemîul
alîm* Li yünzira men kâne hayyen ve
yehikkal kavlü alel kâfirîn* Yâ Ğaffâr, Yâ
Ğaffâr, Yâ Ğaffâr, Lillâhi Yâ Cemşûşâîl,
melikil müvekkeli Cemşecerûn, Yâ Mâlik
Cemşâîlen Nûr* E ve lem yerav ennâ
halaknâ lehüm mimmâ amilet eydînâ
en'âmen fehüm lehâ mâlikûn* Yâ
Kahhâr, Yâ Kahhâr, Yâ Kahhâr, Lillâhi Yâ
Makûşâîl, melikil müvekkeli Kahkarûn,
Yâ Melik Ehvatatâîlen Nûr* Ve zellelnâhâ
lehüm fe minhâ rakûbühüm ve minhâ
ye'külûn* Yâ Vehhâb, Yâ Vehhâb, Yâ
Vehhâb, Lillâhi Yâ Saltâîl, melikil
müvekkeli Vemtatarûn, Yâ melik
Yehtılufakâîlen Nûr* Ve lehüm fîha
menâfiu ve meşârib efelâ yeşkürûn* Yâ
Rezzâk, Yâ Rezzâk, Yâ Rezzâk, Lillâhi Yâ
Mehkeşin, Akşin, Ebrûyâîl, melikil
müvekkeli Zerrehsarûn, Yâ melik
Samsarûn, Bersamâîlen Nûr* Vettehazû
min dûnillâhi âliheten leallehüm
yünsarûn* Yâ Adlü, Yâ Adlü, Yâ Adlü,
Lillâhi Yâ Adlâîl, melikil müvekkeli Adasarûn,
Yâ melik Zelelnâhâîlen Nûr* La
yestetîûne nasrahüm vehüm lehüm
cündün muhdarûn* Yâ Latîf, Yâ Latîf, Yâ
Latîf, Lillâhi Yâ Ebrasam-Dûdâîl, melikil
müvekkeli Ebraselûn, Yâ melik ebsır bi
huznukâîlen Nûr* Felâ yahzünke
kalühüm innâ na'lemü mâ yüsirrûne ve
mâ yu'linûn* Yâ Habîr, Yâ Habîr, Yâ
Habîr, Lillâhi Yâ Sabersam-Mûsâ-Vâîl,
melikil müvekkeliefceşerûn, Yâ
melikBehliyâîlen Nûr* Evelem yeral
insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe
izâ hüve hasîmün mübîn* Yâ Halîm, Yâ
Halîm, Yâ Halîm, Lillâhi Yâ Sakser-
Muhammedyâîl, melikil müvekkeli
Aksasarûn, Yâ melik Bahrî Safâhâkîlen
Nûr* Bismillâhirrahmânirrahîm,
Bismillâhil mantikul musaddikul mu’nî
bil-ihlâsil ameli, el-acele, el-acele, elacele,
es-sâate, es-sâate, es-sâate, elvâhan,
el-vâhan, el-vâhan* Azemtü
aleyküm Yâ Ervâr rûhâniyyeti sâriû ilâ
ğufrânihî fenzur ilâ ebri ğufrânihî fe
inneke min sultânihî, felemmâ tecellâ
Rabbuhî lil-cebeli zuz-zâtil münteniati bil
m i n e n i e l mennir Rahmânir
Rahmâniyyeti a’nî en-Nebiyyil Mustafa
yed-û ilâ hayril mülki ven-nevâmisir
Rabbâniyyetil kâimeti fî tesârîfe letâifil
hurûfi ve ravâikihâ ve meâniyetühel
meknûnetil müvekkeli bi-teshîril ervâhir
r û h â n i y y e t i l ham d ü l i l l â h i l
mütevahhidübil vahdâni,yyeh* Allâhul
evvel, Allâhul âhir, Allâhuzzâhir, Allâul
Bâtın, Allâhu mahmûdül hâmidîn* Ve
avârifü esrârihâl mahzûneh, ve
mezkûrüz Zâkirîn* Allâhu bi-Vücûdihî
vücûhün ve ma’şûkal âşıkîn* Allâhu Yâ
mahbûbel muhabbetînel muhibbîn*
Allâhu ve men kâne fî kalbihî ğayrullâh*
Fe kâne hasmuhû fid-dâreyn* Allâhu ve
tünâdî bi lisâni celiyyin ve azmin
kaviyyin Yâ Ğaztamtâîl ve yâ
Ğazzanâîlve yâ Ğafeztastâîl* Aksemtü
aleyküm bihakki ğafenfez-Tamtâîlve yâ
Ceftel-Hâîl bi hakki Cef kı’yûşin alâ
muâvenetil emri bi hakki YâSîn ve bi
hakki duâi mübîn* Ve bi hakki esmâillâhi
teâlâaleyhim ecmaîn* En tecîbû bis-semi
vet-tâati ve tahdurû bil-istidâati ve
tesreu ilâ mâ deavtüke ve tef-alü mâ
emertüke ve ûkilke aleyhim innehüm mâ
yeşâûne veledeynâ mekîn* En
tümsikenîzimâmel fadli vet-temkîni
birahmetike yâ erhamrrâhimîn* Ve
darabe lenâ meselen ve nesiye halkah,
kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm*
Yâ Şekûr, Yâ Şekûr, Yâ Şekûr, Yâ Aliy, Yâ
Aliy, Yâ Aliy, Yâ Kebîr, Yâ Kebîr, Yâ
Kebîr, Lillâhi Yâ Rûhâîl, melikil
müvekkeli Emhasarûn, Yâ melik Emhâ-
Eymâsas-îkâl âfîtâb dıyâvâhâkîlen Nûr*
Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merrah,
ve hüve bi külli halkin alîm* Yâ Hafîz, Yâ
Mukît, Yâ Hasîb, Lillâhi Yâ Derdâîl,
melikil müvekkeli yetsamûn Ya melik
derdî-Derdâîl Yâ Mâhâkîlen Nûr* Ellezî
ceale leküm mineş şeceril ahdari nâran
fe izâ entüm minhü tûkidûn* Yâ Celîl, Yâ
Kerîm, Yâ Rakîp, Lillâhi Yâ Terşâîl,
melikil müvekkeli Şeyerdelûn, Yâ melik
lahli-Bedâvâîl, Târitür xxxx vârâhâkîlen
Nûr* Eveleysellezî halekas semâvâti vel
arda bi kâdirin alâ en yahlüka mislehüm
belâ ve hüvel hallâkul alîm* Yâ Mücîb,
Yâ Vâsi’, Yâ Habîr, Lillâhi Yâ Hakmâîl,
melikil müvekkeli Ğayteslûn Yâ Kadran
Ardî Adûlâîl, mazlûman hıfzan Hâkîlen
Nûr* İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en
en yekûle lehû kün fe yekûn* Yâ Mü’min,
Yâ Müheymin, Yâ Azîz, Lillâhi Yâ Levhâîl,
melikil müvekkeli Meylermûn, Yâ melik
Bahmî, Ardî, Adûlâ, anhâi enbiyâi ve
ersâhâkîlen Nûr* Fe sübhânellezî bi
yedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi
türceûn* Yâ Vedûd, Yâ Mecîd, Yâ Bâis,
Yâ Şehîd, Yâ Hak, Yâ Vekîl, Yâ Kaviy, Yâ
Metîn, Yâ Veliy, Yâ Hamîd, Yâ Muhsî, Yâ
Mübdî’, Yâ Muîd, Yâ Muhsî, Yâ Mümît, Yâ
Hayyu Yâ Kayyûm, Yâ Vâhid, Yâ Ahad,
Yâ Ferdü, Yâ Samedü, Yâ Kâdir, Lillâhi
Yâ Kadrâîl, Celbeyrûn, Yâ melik Ricâlel-
Batbatâîl, Ezğûlen, Hâkerâîl, ni’messalevâtü-
Hafzâîl, Cemîıl enbiyâi vel
mürselîn vel-hamdü lillâhi Rabbilâ l e m î n * B i r a h m e t i k e y â
erhamerrâhimîn*

birahmetikel vâsiati xxx a’tınî...
burada da *** olan yerde hacet söylenir."alllahhümme inni eselüke ya ecib ya mucib daveti vakti haceti hasilü muradi fi hezihil saati "/////

////Bir Allah razı olsun derseniz ne mutlu.
Dua ile vesselam...////yasinin havas esrarında İmam Cağfer Sadık Hazretlerinden şöyle der kim tabaklanmış deriye azametli yasini yazar ve yazarken pazara denk getirir ve oruçlu ve gusül boy abdesti alır 2 rekat hacet namazı kılar ve sırtını ricaülgayba verir ve yazarsa bu deriyi nereye azsa orası müşteri ile dolar akla gelmiyecek yerden para gelir bunu yeşil bir çanağa koysa ve azametli yasini 41 defa okusa istediği yere gelir gider tayyi mekan yapar 7kere okusa sevdiğine yedirse züheyla yusuf gibi aşık ola 1 saat yanından ayrılmaya 3gün oruç tutup bunu okusa manevi alemin perdesi kalkar ve yardımcı edinir ömür boyu kendisine hizmet eder bu azametli yasin tam 10 veya 11 sayfadır bunu herkez okuyamaz nedenmi? ALLAH NASİP ederse okursun bu ehli kişilerin işidir binlerce bu azametli yasinin havvası vardır akla ve hayele gelmiyecek şeyler görür ve hayret içinde kalırsın buraya fazla havaslarını yazmadım örnek olarak bir kaç tanesini ekledim kimbilir kimlerin eline geçer ve meşru işlerde kullanır bu azametli yasinde şüphe yoktur ve kesin ve sahih olup müccerrepdir.
Allah razı olsun. Arapçasını eklemeniz mümkün mü? Diğer * işaretli yerlerde dilek mi söylenecek son kısımda olduğu gibi.
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.