Açıklama ESMA ÜL HÜSNA'NIN ANLAMLARI

Şenol hoca

Staff member
Site Sahibi
Site Modaretorü
Danışman Hoca
T.C Onaylı
Normal Üye
Joined
Apr 28, 2018
Messages
0
Allah – 66 O'nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır.
Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır.
Er Rahman – 298 Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün
mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir.
Er Rahim – 258 Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek
sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek demektir.
El Melik – 90 Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek
sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan demektir.
Es Selam – 131 Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran,
selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh
olan demektir
El Mü'min – 137 Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve
tereddütleri yok eden, kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturan demektir.
El Muheymin – 145 Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında
tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını daima veren demektir.
El Aziz – 94 Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en
yüce ve en üstün olan demektir.
El Cebbar – 206 Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir
olan, ulaşılmaz, azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları
yapmakta çok güçlü olan demektir.
El Mütekebbir – 662 Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her
şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyan demektir.
El Halik – 731 Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada
eşi olmayan demektir.
El Bari – 214 Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine
uygun yaratan demektir.
El Musavvir – 336 Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler
ve en güzel şekiller veren demektir.
El Gaffar – 1281 Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten
ve bağışlayan demektir.
El Kahhar – 306 Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve
isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan demektir.
El Vehhab – 14 Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve
çok bağışlayan demektir
Er Rezzak – 308 Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren
ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir.
El Fettah – 489 Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak
için kapıları hikmetle açan demektir.
mayan onların
 

Şenol hoca

Staff member
Site Sahibi
Site Modaretorü
Danışman Hoca
T.C Onaylı
Normal Üye
Joined
Apr 28, 2018
Messages
0
El Alim – 150 Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi
olan demektir.
El Kabid – 903 Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını
daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık veren demektir
El Basıt – 72 İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık
veren demektir.
El Hafid – 1481 Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini
azaltan, zillete düşüren demektir.
Er Rafi – 351 Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref veren demektir.
El Muiz – 117 İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılan demektir
El Muzil – 770 Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden,
adileştiren demektir.
Es Semi'u – 180 İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tüm dualarını
duyan demektir.
El Basir – 302 Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören demektir
El Hakem – 68 Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı
kesin sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren demektir.
El Adl – 104 Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmeden demektir
El Latif – 129 Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren
ve bunları karşılıksız yapan demektir.
El Habir – 812 Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan demek.
El Halim – 88 Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman
tanıyan, kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olan demektir.
El Azim – 1020 Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri
olmayan demektir.
El Gafur – 1286 Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen
affı, mağfireti çok demektir.
Eş Şekur – 526 Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap
veren demektir.
El Aliyyu – 110 Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olan demektir.
El Kebir – 232 Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin
ve büyüklüğünün sınırı olmayan demektir.
El Hafiz – 998 Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen
ve belalardan koruyan demektir.
El Mukit – 550 Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken
tüm ihtiyaçlarını gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyen demektir.
El Hasib – 80 Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları
boyunca yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olan demektir.
El Celil – 73 Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olan demektir.
El Kerim – 270 Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız
yapan demektir.
Er Rakib – 312 Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi
başlarına bırakmayan demektir.
El Mucib – 55 Kullarının kendisine yaptığı bütün dua ve niyazlara karşılık
veren demektir.
El Vasiu – 137 İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz,
tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmış demektir.
El Hakim – 78 Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan,
hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir.
El Vedud – 20 Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve
sevilmeye tek layık olan demektir.
El Mecid – 57 Şanı büyük, şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her
şeye galip olan demektir.
El Bais – 573 Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için
Peygamberler gönderen demektir.
Eş Şehid – 319 Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan
hiçbir şey saklı olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan, bütün şeyler ilminde hazır
olan demektir.
El Hak – 108 Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan, varlığı hiç
değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olan demektir.
El Vekil – 66 Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan
ve her isteklerine vekalet eden demektir
El Kavi – 116 Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlü demektir
El Metin – 500 Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine
güvenilen demektir.
El Veli – 46 Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olan demektir.
El Hamid – 62 Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür
ettiği, şükür ve hamde tek layık olan demektir.
El Muhsi – 148 Sayan, yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle
bilen demektir.
El Mubdi – 57 Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak
yaratan demektir.
El Muid – 124 Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar dirilten demektir.
El Muhyi – 68 Hayat verici, ilk yaradılışta, öldükten sonra yine diriltmede
ve bütün aşamalarda hayat, sağlık ve yaşamak için gereken her şeyi veren demektir.
El Mumit – 490 Yarattığı bütün canlıların ölümünü yaratan demektir.
El Hay – 18 Ezeli ve ebedi olarak diri, canlı olan, zati hayat olarak tek, her şeyi bilen ve
her şeye gücü yeten demektir.
El Kayyum – 156 Gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, başlangıç, son
gibi oluşlardan münezzeh, daima var olan demektir.
El Vacid – 14 Vücuda getiren, zengin ve daima mevcut olan demektir.
El Macid – 48 Azametli ve şerefli, rahmeti, ihsanı ve keremi bol, lütuf ve
cömertliği seven, şanı yüce, ulu demektir.
El Vahid – 19 Tek, eşsiz, zatında, sıfatında ve fiiliyatında eşi benzeri ve
ortağı olmayan demektir.
Es Samed – 134 Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye
ihtiyacı olmayan, noksanlardan münezzeh demektir.
El Kadir – 305 İstediğine istediğini yapamaya gücü yeten, mutlak kudret
sahibi demektir.
El Muktedir – 744 Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde
istediğini yapmaya gücü yeten demektir.
El Mukaddim – 184 İstediğini maddi ve manevi alanda öne alan, şerefini
arttıran demektir.
El Muahhir – 847 İstediğini maddi ve manevi alanda arkada bırakan,
cezaya müstehak olanların cezalarını da erteleyen demektir.
El Evvel – 37 Varlığının evveli, başlangıcı olmayan, her şeyden önce olan demektir.
El Ahir – 801 Varlığının sonu olmayan, her şey yok olduktan sonrada varlığı devam
edecek, ebedi olan demektir.
Ez Zahir – 1106 Görünen, varlığı bütün yarattıklarından anlaşılan,
varlığından şüphe duyulmayan demektir.
El Muteali – 551 Çok yüce, çok üstün olan, üstünlüğü bildiğimiz
hiçbir şeyle ölçülemeyecek olan demektir.
El Batın – 62 Gizli, varlığı her şeyden gizli olan ama gizli olan her şeyi bilen
buna rağmen varlığı kesinlikle yarattıklarıyla bilinen demektir.
El Vali – 47 Yarattıklarının her işini yürüten, kainattaki her şeye sahip, malik
ve tasarruf hakkı kendisine ait olan, her şeyi idare eden demektir.
El Berr – 202 Kullarına karşı çok şefkatli, lütfu, ihsanı, keremi, iyiliği ve bahşetmesi bol
olan, kullarının kolaylığını ve rahatlığını isteyen demektir.
Et Tevvab – 409 Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan demektir.
El Muntekim – 630 Kullarının suçlarının karşılığını
adaletiyle cezalandıracak, müstehak olduklarının karşılıklarını verecek olan, haksızlıklara uğramışların intikamlarını
alacak olan demektir
El Afuvv – 156 Çok bağışlayan, affı bol, kullarını her zaman affeden ve
affedecek olan demektir.
Er Rauf – 287 Kullarına çok şefkat, merhamet eden, onlara acıyan, onları
esirgeyen ve lütufkar demektir.
Malikül Mülk – 212 Mülkün gerçek, ebedi sahibi ve
onun üzerinde tasarrufa sahip tek olan demektir.
Zul - Celali Vel İkram – 1100
Büyüklük, celal, azamet, şeref aynı zamanda lütuf ve kerem sahibi demektir.
El Muksit – 209 Adaletle hükmeden ve yaptıklarında her zaman bir
uygunluk bir uyum bulunan, hakkı sahibine daima veren demektir.
El Cami – 114 İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, bir araya
getiren demektir.
El Gani – 1060 Çok zengin, gerçek zenginliğin sahibi, başkasına ve hiçbir şeye
ihtiyacı olmayan ama her şey ve herkes ona muhtaç olan demektir.
El Muğni – 1100 İstediğini zengin eden, kullarının tüm ihtiyaçlarını
gideren demektir.
El Mani' – 161 Olmasını istemediği şeyleri engelleyen demektir.
Ed Darr – 1001 Elem ve zarar verici şeyleri yaratan hikmet gereği dilediğine bela
ve zarar veren demektir.
En Nafi' – 201 Fayda ve yarar sağlayan şeyleri yaratan demektir.
En Nur – 256 Nuru ışığı yaratan, istediği gönülleri iman nuruyla nurlandıran,
alemleri aydınlatan demektir.
El Hadi – 20 Hidayet yolunu, doğru yolu gösteren hidayete erdiren demektir.
El Bedi' – 86 Örneği ve benzeri olmayan, emsalsiz şeyler yaratan demektir.
El Baki – 113 Varlığının sonu olmayan, ebedi olan demektir
El Varis – 707 Bütün mülklerin, servetlerin gerçek sahibi, herkes öldüktan sonra
her şey onun olacak demektir.
Er Reşid – 514 Doğru ve hayırlı yolu gösteren, bütün işleri bir hikmete ve
sebebe göre sonuçlandıran demektir.
Es Sabur – 298 Çok sabırlı kullarını hemen cezalandır
 

Şenol hoca

Staff member
Site Sahibi
Site Modaretorü
Danışman Hoca
T.C Onaylı
Normal Üye
Joined
Apr 28, 2018
Messages
0
Ya Allah : Tüm Duaları kabul olunur, rızkı artar.
Ya Rahman : Dünyada ve Ahiret'te Allah'ın(CC) sevgisini kazanır, kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi
ve manevi nimetlere nail olur.
Ya Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardan kurtulur, kıyamet günü Allah'ın(CC) rahmetine
nail olur, maddi ve manevi rızkı artar.
Ya Melik : Dünyada ve Ahiret'te mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir,
sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur.
Ya Kuddüs : Ahlakı güzelleşir, kötü davranışlardan içkiden, kumardan, zinadan kurtulur, kalbi temizlenir, ruh
hastaları Allah'ın(CC) izniyle iyileşir.
Ya Selam : Dünya ve Ahiret işlerinde başarı artar, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur, korktuğu
şeylerden, düşmandan, zalimden emin olur.
Ya Mü'min : Küfürden, şirkten, yalandan, insanların ve cinlerin şerlerinden kurtulur, maddi ve manevi hastalıklar iyileşir.
Ya Müheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden
kurtulur, dileklerine ulaşır.
Ya Aziz : Dünya ve Ahiret'te dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar,
kimseye muhtaç olmaz.
Ya Cebbar : Her istediğini her yerde yaptırır, insanlar tarafından sevilir, insanların, cinlerin ve şeytanın şerrinden
emin kurtulur, düşmanlarından intikam alır.
Ya Mütekebbir : Herkes tarafından sevilir, her türlü beladan kurtulur, maddi ve manevi kazancı artar.
Ya Halik : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur, işlerinde başarılı olur, tüm sıkıntılarından kurtulur.
Ya Bari : Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden kurtulur, her başladığı işte başarılı olur.
Ya Musavvir : Maddi, manevi herhangi bir işte uzmanlaşır, en zor işleri başarır, isteğine erişir.
Ya Gaffar : Tüm günahları af olur, bağışlanır, Allah(CC) sevgisiyle kalbi nurlanır, günahlardan korunur ve tüm
kötü huylardan kurtulur.
Ya Kahhar : Düşmanlarına galip gelir, gayri meşruya olan isteği yok olur, şeytani ve nefsani istekleri söner.
Ya Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur.
Ya Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadar Allah'tan(CC) başka kimseye muhtaç
olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur.
Ya Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarette başarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde
ilerleme kaydeder.
Ya Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir, birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir.
Ya Kabid : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanların sevgisine erişir.
Ya Basit : Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar, tüm korkularından kurtulur, herkesin yardımını görür maddi
ve manevi dereceleri artar.
Ya Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur.
Ya Rafi : Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde ve işinde yükselir.
Ya Muiz : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir, her yerde sözü geçer, maddi ve manevi dereceleri yükselir.
Ya Muzil : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar.
Ya Semi : Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir.
Ya Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz.
Ya Hakem : Haklı davasını kazanır ve duaları kabul olur.
Ya Adl : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir.
Ya Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktan kurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur.
Ya Habir : Hafızası gelişir, idraki genişler.
Ya Halim : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığa uğramaz.
Ya Azim : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır, maddi ve manevi dereceleri artar.
 

Şenol hoca

Staff member
Site Sahibi
Site Modaretorü
Danışman Hoca
T.C Onaylı
Normal Üye
Joined
Apr 28, 2018
Messages
0
Ya Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötü huylardan kurtulur.
Ya Şekur : İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar.
Ya Aliy : Dereceleri artar, isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevi bütün ilimlere erişir.
Ya Kebir : Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer.
Ya Hafiz : Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur.
Ya Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar.
Ya Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder, duaları kabul olur, ummadığı yerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez.
Ya Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir.
Ya Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur.
Ya Rakib : Allah'ın(CC) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, her işte başarılı olur.
Ya Mucib : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez.
Ya Vasiu : Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar.
Ya Hakim : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalıklardan kurtulur.
Ya Vedud : Allah'ın ve tüm insanların sevgisini kazanır.
Ya Mecid : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez.
Ya Bais : İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticareti artar.
Ya Şehid : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlik mertebesine ulaşır.
Ya Hak : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür.
Ya Vekil : Allah'ın(CC) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, her türlü korkudan emin olur.
Ya Kavi : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işi kolaylıkla halleder.
Ya Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktan kurtulur.
Ya Veli : Her işinde Allah'ın(CC) yardımını alır, maddi ve manevi dereceleri artar.
Ya Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafından sevilir.
Ya Muhsi : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır.
Ya Mubdi : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır.
Ya Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır.
Ya Muhyi : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur.
Ya Mumit : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur.
Ya Hay : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür.
Ya Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur.
Ya Vacid : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir.
Ya Macid : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır.
Ya Vahid : Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasında sivrilir, kalbi nurlanır.
Ya Samed : Allah'tan(CC) başka hiç kimseye muhtaç olmaz.
Ya Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur.
Ya Muktedir : Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur.
Ya Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir.
Ya Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır.
Ya Evvel : Bütün Duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur.
Ya Ahir : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömre sahip olur.
Ya Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener.
Ya Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur.
Ya Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, hekes işini yapar.
Ya Müteali : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanları hor ve zelil olur.
Ya Berr : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz.
Ya Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir.
Ya Muntakım : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur.
Ya Afuv : Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah(CC) bütün günahlarını affeder.
 

Şenol hoca

Staff member
Site Sahibi
Site Modaretorü
Danışman Hoca
T.C Onaylı
Normal Üye
Joined
Apr 28, 2018
Messages
0
Ya Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarar görmez.
Ya Malik el Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhine konuşmaz.
Ya Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever, Duası kabul olur, tüm işleri kolaylıkla hal olur.
Ya Muksit : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir.
Ya Cami : Küsleri birleştirir, karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir.
Ya Gani : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlar tarafından sevilir.
Ya Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerden rızkı gelir.
Ya Mani : Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur.
Ya Darr : Düşmanları cezalandırır.
Ya Nafi : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar.
Ya Nur : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlar alır.
Ya Hadi : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafından sevilir, düşmanlığı giderir.
Ya Bedi'u : Çalıştığı işte Allah'ın(CC) yardımıyla yükselir.
Ya Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur.
Ya Varis : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar.
Ya Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur.
Ya Sabur : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir.
 

fenerium

SMS Onaylı
Normal Üye
Joined
Jul 19, 2019
Messages
91
Ya Nur esmasi en çok sevdiğim. Daha önce zikir edinmiştim çok kısa sure. Birkaç gün sürmüştü zikir süresi. Kalp genişliyor, farklı bir enerji dalgası hissediliyor. Bu farklılıklar zikir esnasında fiziksel olarak hissediliyor. Algılar açılıyor. Görme, duyma, hissetme yetileri artıyor.
 

fenerium

SMS Onaylı
Normal Üye
Joined
Jul 19, 2019
Messages
91
Ekleme: izinsiz, hocam yada yolgosteren olmadan yaptığım için sıkıntı yaşadım. Düşündüğümden, beklediğimden çok farklı olaylar olmaya başlamıştı. Düşünen kişiler için ekleme yapıyorum. Hocanıza sorup yaparsanız iyi olur. Olabilecek tüm olumsuzluklarlarda, sorunlarda yol gösterecektir Allah in izniyle
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.