Bilgilendirme Berat Kandili

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
386
Berat Kandili
Cenab-ı Hak buyuruyor:
'Apaçık kitaba yemin olsun ki, Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir...'(Duhan, 44/1-4)
Ayette geçen, 'mübarek gece'den maksat; Berat gecesidir. Kur'ânın bu gecede, levhi mahfuzdan dünya semasındaki beytül ızzeye indirildi, buna inzâl denir. Buraya toplu olarak inzal ettiği kuranı kelamını Allah cc burclardaki zaman sistemine dağıtarak vakti gelince oradan Cebrail as Muhammed sas in kalbine tenziyl etmesini emretti.
Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı, bunada tenzil denir.
Bu gecenin, dört adı vardır:

"Mübarek gece",

"Berae gecesi" ,

"Sakk gecesi",

"Rahmet gecesi".

Berat gecesi ile Kadir Gecesi arasında kırk gün vardır. Berae ve Sakk gecesi denilmesinin sebebi: haraç tamamen alındığı zaman beraetlerini (temize çıkmalarını) dile getiren bir sened yazıldığı gibi, Allah Teâlâ da bu gece mümin kullarına beraet yazar.
Bu gecenin özelliklerinden:
1) Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.

2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.

3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.

4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir.

Bu yetkinin üçte biri Şaban'ın onüçüncü günü, üçte biri Şaban'ın ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban'ın onbeşinci günü verilmiştir.

6-) Bu gecede levhı mahfuzdan ayrılan hükümlerde:

Rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselâma verilir.

Savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhissalama verilir.

Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil'e verilir ki bu büyük bir melektir.

Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail Aleyhisselâma teslim edilir.

Fahreddin er-Râzî"nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.

7-) Berat gecesinde zemzem kuyusu açılır. Muhammed Mustafa başkanlığında bütün Rasul ve Nebiler, gecmiş ve yaşayan evliyalar, Hızır ve İlyas as toplanırlar.

Zemzemden su alınır herkez içer ve kalan su Efendimiz sas duası ve orada hazır bulunanların amin sedaları arasında kuyuya dökülür ki bu seneki hacılara ve umrecilere yetecek kadar hem bereketlenir hem şifalanır.

Allah cc cümlemize o zemzemden içmeyi maddi ve manevi hastalıklardan şifaya kavuşmayı nasib eylesinn Aminnnnn.

( bu satır değil sadır ilmidir, hakikat bilgisidir)

:cool: Şaban ayının önemli özelliklerinden biri Beraat gecesi gibi müstesna bir gecenin ve 27 gecesi gibi çok gizli bir gecenin ve sırrın bu ayın içinde bulunmasıdır.

9-) Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.


Bu gece ile ilgili hadisler

1-) Hazreti Âişe (ranha) bu gecenin fazileti hakkında şunları anlatıyor:

Günün birinde Hazreti Peygamber yanıma girdi. Elbisesini çıkardı. Aradan zaman geçmeden tekrar giyindi. Bunun üzerine beni şüphe, kıskançlık sardı. Ortaklarımdan birinin yanına gidecek sandım ve peşini takip ettim. Medine’nin kabristanı olan Bakîu’l-Garkad’da kendisine eriştim. Mü’minlere ve şehidlere istiğfar ve dua ediyordu. Kendi kendime: ‘Anam babam sana feda olsun! Sen Rabb’ının rızası uğrunda, ben ise dünya peşindeyim!’ diyerek döndüm. Soluk soluğa eve girdim. Arkamdan da Resülüllah (sav) girdi.

-Neden böyle hızlı nefes alıyorsun?’ dedi.

Ben,

-Anam babam uğruna feda olsun. Yanıma gelip elbisenizi çıkardıktan sonra tekrar giyindiniz, beni kıskançlık tuttu. Ortaklarımdan birinin yanına gideceğinizi zannettim. Nihayet sizi kabristana giderken gördüm, dedim.

Resul–ü Ekrem,

-Resülüllah sana haksızlık edecek diye mi korkuyorsun?’ dedi.

Ardından Cibril geldi ve şöyle dedi:

-Bu gece Şa’bân’ın on beşinci gecesidir. Cenabı Hak bu gecede Benî Kelb kabilesi koyunlarının sayısı kadar kimseyi cehennemden âzâd eder. Fakat bu gece Allah; müşriklerin, kincilerin, akrabalarıyla münasebeti kesenlerin, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanların, ana ve babalarına isyan edenlerin, içki düşkünlerinin yüzlerine bakmaz.

Resul–ü Ekrem, elbisesini çıkardı.

-Bu gece ibadet etmeme müsaade eder misiniz? buyurdu.

-Evet, sana anam babam feda olsun, dedim.

Peygamber namaza kalktı. Secdeye kapanıp uzun müddet kaldı. Endişelendim, elimle yokladım. Elim, ayağının altına dokununca kımıldadı. Ben de sevindim. Secdede şöyle niyaz ettiğini işittim:

‘Allah’ım! azabından afvına, gazabından rızana sığınıyorum. Sen’den yine Sana iltica ediyorum. Şânın yücedir. Sana yaptığım senayı Senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana lâyık bir surette hamd etmekten âcizim.’

Sabah olunca bunları Resul–ü Ekrem’e söyledim. O da,

- Yâ Âişe, bunları öğrendin mi? dedi.

-Evet yâ Resülüllah, dedim.

Resulü Ekrem;

-Bunları hem öğren hem de başkalarına öğret. Zira bunları bana Cibril öğretti ve secdede bunları okumamı ta’lîm buyurdu.’ dedi.”
 

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
386
2-) Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

"Her kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa yüce Allah ona yüz melek gönderir. Otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu ona cehennem azabından teminat verir. Otuzu da ondan dünya afetlerini savarlar, O'nu da ondan şeytanın tuzaklarını hilelerini savarlar."

"Yüce Allah bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca."

"Yüce Allah bu gece bütün müslümanlara mağfiret buyurur ancak kâhin, sihirbaz, yahut çok kin güden veya içkiye düşkün olan, yahut ana-babasını inciten, veya zinaya ısrarla devam eden müstesna."

3-) 'Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; 'tevbe eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim, hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen' der. Bu durum, sabaha kadar devam eder'

4-) 'Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim'

Berat Kandili olan bu mübarek geceyi nasıl ihya edeceğiz?

1- Akşam namazına yarım saat kala:

Allahim gele bu berar gecesini ve şaban ayını benden razı eylemen ve Efendimiz sas tamamı bu gece verilen şefeatin tamamına beni nail eylemen için yasini okumaya niyet ettim der ve bir yasin okuruz.

(Mübiyn)lerde durur ve Allahım beni, bu gecenin hayır ve beketinden nasibi en çok olardan eyle yasin hürmetine... diye dua edilir.

2- Yatsı ve Sabah namazlarını mutlak surette cemaatle kılmalıyız ki, geceyi sabaha kadar ibadet etmiş olalım.

3- Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü yani kandil gündüzüde mutlaka oruclu olalım.

4-Berâat gecesinde 100 rek'atlı Hayır Namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur.

a-) Hayır Namazı; bu namazı Mücahid ra Ibni Abbas ra dan rivâyet etmektedir.

Niyet

"Yâ Rabbî, senin rızâ-i şerîfin için Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar Eylemen için, Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydetmen hayır namazını kılmaya niyet ettimm. "

Allâhü Ekber'

Kılınışı

Her rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur

İki rek'atte bir selâm verilerek 100 rek'atte tamamlanır

b-) Bir de Enes ra dan şu şekil rivayet olunmuştur,

Her rek'atte 100 İhlâs-ı şerîf okumak sûretiyle 10 rek'at olarak da kılınabilir.

5- (Hz. Allâh'ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 dir

(TÂHÂ'nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur.

(TÂHÂ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in ismidir.

• İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere

• Salevât-ı şerîfe: 14 kere

• Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere

• Âyetü'l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere

• Lekad câeküm...' (besmeleyle): 14 kere

• 14 kere 'Yâsîn' dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf

• İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere

• Kul eûzu birabbil-felak...' (besmeleyle): 14 kere

• Kul eûzu birabbin-nâs...' (besmeleyle): 14 kere

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

• 14 kere

o Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere

."Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'ıl-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'ıs-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa ındeke a'led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa'l gaayâat. Min cemî'ıl-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. İnneke alâa külli şey'in kadiyr."
Mânâsı:
Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“

Bunlardan sonra duâ yapılır.
6- Berâat Gecesi hiç olmazsa bir Tesbih Namazı kılınmali.
7- En azından şu 4 rekatlık namaz kılınır:
Tavus ra ise vâsile bin el esga' ra dan şunu rivayet etmiştir; boy abdesti aldıktan sonra 4 rekat namaz kılar, her rekatta fatihadan sonra 25 ihlas okur. Demiştir.
8-Berat Gecesi Namazı;
Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır.
Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.

İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar...
Bu namaz hakkında Hz. Aişe

Radıyallahu An-hum'a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.

-"Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende

-"En iyisini, Allah ve Resulü bilir." Dedim. Şöyle buyurdu:

-"Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin"?

-"Olur" dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:

"Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem..."

Sonra kendisine sordum: "Ya resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: "Sen onları öğrenebildin mi"? Bu sorusuna karşılık: "Evet" deyince, şöyle buyurdu:

"Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret."
9- Bu gece mutlaka bir yasin okuyup ( mübiyn ) lerde;

Ğavsı Azam Abdulkadir Geylaninin Berat gecesi duasını okumalıyız.

Dua;

(( Allâhümme izê ittala'te leyleten nısfi min şa'bân alâ halgıke fe-ud aleyye bi mennike ve ıtgıke ve gaddir liye min fadlike vâsi-a rahmetike ve rızgıke, vec-alni mimmen yegumü leke fihê bi ba'dı haggıke.

Allâhümme men gadayte fihe bi vefâtihi fegdı maa zêlike lehü rahmeteke. Ve men gadderte tûle hayâtihi fec-al lehü maa zêlike ni'meteke, ve belliğnâ mâ lâ tübelliğul êmêlü ileyhi yâ hayre men vegafetil egdâmü beyne yedeyhi yâ rabbel âlemiyne. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimiyn. Ve sallallâhü teâlâ alâ seyyidinâ Muhammedin hayri halgıhi ve alâ êlihi ve sahbihi ecmeıyn.))
10- Bu geceden itibaren yukardaki duayi ve şu duayı hergün, mümkünse her namazdan sonra kadir gecesine kadar okumalıyız.

Dua;

((Allâhümme yâ zel menni ve lâ yümennü aleyhi yâ zel celâli vel ikrâm yâ zet tavli vel in-âm lâ ilâhe illâ ente zahrel lâci-iyne ve cârel müsteciriyne ve memenel hâifiyne .

Allâhümme in künte ketebteni ındeke fi ümmül kitâbi şegıyyen ev mahrumen ev matruden ev mugterren aleyye firrizgı, femhıllâhümme bi fadlike şegâvetî ve hırmâni ve tardî ve igtâre rızgî ve esbitnî ındeke fi ümmül kitâbi saıyden merzûgan muvaffegan lil hayrâti.

Fe inneke gulte ve gavlükel haggu fi kitâbikel münzeli alâ lisâni nebiyyikel mürseli. ( yemhullahü mâ yeşê-ü ve yüsbitü ve ındehü ümmül kitâbi )

İlâhî bit tecelliyil e'zami fi leylrtin nısfi min şehri şa'bânil mükerremil letî yüfragu fihê küllü emrin hakiym ve yübrami, es-elüke en tekşife anni minel belâ-i mâ ne'lemü ve mâ lâ ne'lemü ve mâ ente bihi e'lemü inneke entel eazzül ekramü, ilâhi cüdüke delleni aleyke ve ihsânüke garrebeni ileyke eşkü mâ lâ yehfâ aleyke ve es-elüke mâ lâ ye'sürü aleyke iz ılmüke bi hâlî yekfi an süêli yâ müferrice kurbel mekrubiyne ferric anni mâ ene fihi lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zâlimiyne festecebnâ lehü ve necceynâhü minel ğammi ve kezêlik e nüncil müminiyne. Bi hurmeti ve sırrı sureti yasin.))

11-) Berat ve kadir gecesinde ençok okumamız tavsıye edilen dualar şunlardırki bunun biri Efendimiz sas den rivayet edilmiştir diğeri Adem as ın duasıdır.

(( Allâmme inneke afüvvün keriymün tuhıbbül afve fe'fü annî, allâhümmr inni es-elükel afve vel âfiyete vel muâfeted dêimete fiddiyni veddünyâ vel êhıtati.

Allâmme inneke te'lemü sırsî ve alâniyetî fegbel ma'ziretî ve te' lemü hâcetî fee' yı sülî ve te' lemü mâ fi nefsi feğfirli zembi. Allâhümme inni es-elüke iymânen yübâşiru galbî ve yegıynen sâdıgan hatte e'lemü ennehü lâ yusıbunî illâ mâ ketebte liye ve raddını bi gadâike.))
 

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
386
Tefsirlerde; Berat gecesinde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuzdan bu gece dünya semasındaki beytül ızzeye indirildiği ve buna inzâl denildiği bildirilmektedir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:
(Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.) [Duhan 2,3]
Her sene, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzdan

Çıkırılıp ve görevlilere verilecek sayfalara yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet eder, çok dua ederdi.
Bu ayın fazileti hakkındaki hadisler:

1-) Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki:

(Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesai]

2-) Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

(Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler.) [Nesai, Beyheki, A, Münziri]

3-) (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizi]

4-) (Şaban ayında üç gün oruç tutana, Hak teâlâ, Cennette bir yer hazırlar.) [Ey oğul ilmihali]

5-) (Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.) [İ.Asakir]
6-) (Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder.) [İbni Mace]
7-) (Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]
:cool: (Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz.) [Beyheki]
9-) (Cebrail aleyhisselam gelip, “Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşahin, içkici, faizci ve zaniyi affetmez.) [Taberani]
10-) (Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]
11-) (Allahü teâlâ Berat gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindarları da, bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez.) [Taberani, Beyheki]
12-) (Allahü teâlâ, Şabanın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder.) [İbni Mace]
13-) (Allahü teâlâ, Şabanın yarısının [Berat] gecesinde, dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder.) [İbni Mace, Tirmizi]
14-) (Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]
15-) (Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder.) [İbni Mace]
16-) (Allahü teâlâ şu dört geceyi hayırla süsler: Kurban Ramazan bayramı gecesi, Arefe gecesi Şabanın yarısının [Berat] gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır.) [Deylemi]
17-) (Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz.) [Beyheki]
İçki içmek, cimrilik, kin gütmek gibi günahları işleyen kâfir olmaz. İmanı düzgünse, günahlarının cezasını çektikten sonra Cennete girer. Sevabları günahlarından daha çok gelirse, Cehenneme girmeden de Cennete gider.
1:cool: Âişe validemiz buyuruyor ki: Resulullah’ın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. (Buhari)
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, çokca Kur’an-ı kerim okumalı, bilhassa ilim öğrenmelidir. En kıymetli ilim, doğru yazılan ilmihal bilgileridir.
Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okurdu.
19-) Hazret-i Âişe validemiz, (Ya Resulallah, Allahü teâlâ seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde, neden Berat gecesinde çok ibadet ettin?) diye sordu. Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Şükredici kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.) [Gunye]
Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.
Hasan-ı Basri hazretleri, Şabanın 15. günü, sanki mezardan çıkmış gibi, yüzü çok solgun görülürdü. Bu üzüntünün sebebini sorduklarında buyurdu ki:

(İlm-i yakîn ile biliyorum ki, günahım vardır. Günahım affedilmezse, sevaplarım da kabul edilmezse, hâlim nice olur diye korkumdan benzim sararıyor.)
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.