Dua AYETEL KÜRSiNiN TASARRUFU

zorzamanlarr

T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
4 Ocak 2020
Mesajlar
15
Bu İşlem Ne İçin Yapılır
kadai hacet
Bu İşlemin Zamanı
-
Bu İşlemin Tütsüleri
-
Bu İşlemi Tecrübe Eden
-
Bu İşlemin Kaynağı
Elcevahirul Lemmaah
Kada-i hacet ve istedigin her seye nail olmak için: Üç
(3) defa Ayetel kürsiyi okuyup, 100 defa su bes ismi
serifi:

Elazîm ,Elaliy ,Elkayyûm, Elhayy, Allâh

Oku ve daha sonrada asagıda gelecek olan Ayetel
kürsinin davetini bir (1) defa oku.


Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme innî eselüke
yâ kadîmü yâ dâimü yâ ferdü yâ vitrü yâ ehadü yâ
samedü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ bedîus semâvâti
vel ardı yâ zel celâli vel ikrâmi eselükel urûce fil
makâmâtil kudsiyyetil mûsıleti ilâ hadretil ulûhiyyeti
bi envâril kemâlâtiz zâtiyyetil müeyyideti minke bi
te'yîdil inâyetil ezeliyyeti Allâhü lâ ilâhe illâ hüve
ellezî tevahhade bil ahadiyyeti fil ezeliyyeti ve
teferrade bil vahdâniyeti fil ebediyeti leke sübhâtil
ferdâniyyeti ve mülkir rubûbiyyeti ve azametil
ulûhiyeti ves sıfâtil kudsiyyeti El hayyul kayyûmü
Ellezî aceze an idrâki künhü azameti zâtihil âlimûne
vel ârifûne Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ
yasıfûne Lâ te'huzühü sinetün ve lâ nevmün
Tevhîdüke leke hüvet tevhîdis sâlimü minel gayri
vel hıcâbi vel ferkı ves sevâi fe bi hakki ızzetil
ebediyeti vel ahadiyyeti ve mürââtiha fî tecellîhâ ve
bi cemı cemıhâ fî aynihâ mimmâ lâ tüdrikühül ukûlü
ve lel küsûfü ve lel envâri vel esrâri Lehü mâ fis
semâvâti ve mâ fil ardı En tehebelî min zâlikelt
tecellî teshîrar rûhul melekûtiyyil kâimi fî hıdmeti
na'ti zâlikes sirril akdesis serîı icap et il kelimâtil
kurâniyyetil mümtesili li umûru esmâiker
rahmâniyyeti meshûben fî zâlike bi sirri tenkâdü
bihi ilel kulûbi inkiyâdi mehabbeten tashabühâ
ragbetin yâ men ve lâ ene Men zellezî yesfeu ındehü
illâ bi iznihi eselüke allâhümme bi külli ismin
estemiddü minke bike leke fenfeale bi sirri azametil
vücûdil külliyyi en temüddenî minke bi rakîkatin min
rakâiki azametike li yenfeıle lî bihâ külli seyin fî ılmi
gaybikel muhîti bi hakîkati külli meshûdin
feetemekkene min fı'li külli mâ ürîdü temkînen ve
etesarrafü bihi fî küllil vücûdi bil iznil külliyyis sârî fî
külli mevcûd. Ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ
halfehüm ve tecmeunî fî hadreti ahbâbike bi envâri
cemâlike ve kemâlike ve kemâli zâtike ve entık lisâni
ılmî bi kelâmi hadrati münâcâtike bil edebi meake
vel ahze minke vel gınâi fîke vel bekâiü bike lâ seye
dûneke Ve lâ yuhîtûne bi seyin min ılmihi illâ bimâ
sâe vecalnî allâhümme el hızânetel câmiate li
esrârikel mümiddeti bi izni men si'te imdâden men
hadreti sühûdike ve esrik aleyye min esrârikel
lâhûtiyyeti mâ yekmülü bihi hakîkaten nâsûti
vecalnî bi rahmetir rahmûti sâhidel celâlil ceberûti
ve agnâ biragbetir ragabûti an rehbetir rehebûti ve
lâ tahcübnûbi müsâhedetil mülki am mutâliatil
melekûti Ve sia kürsiyyihüs semâvâti vel ardı Ve
emruhü beynel kâfî ven nûni ve izâ kadâ emran fe
innemâ yekûle lehü kün fe yekûn yâ men debberte
zerrâtel vücûdi ve agmertehâ bil cûdü yâ men lâ
tühîtı bihil hudûd yâ men tenezzehü anis sâhibeti
vel mevlûd eselüke yâ cevvâdü yâ kerîmü yâ
vedûdü yâ men ente bil hakki ma'bûd Ve lâ yeudühü
hifzıhümâ elganâi fî hadretil müsâhedeti bi hadretis
sühûdi mea devâmil irtikâi ilâ gâyetil bekâil mûsıli
ilâ nahvis suhûdi mea te'lîfil kalbe bi neîmi kemâlin
nadreti vartiyâhır rûhı meat tame'nîneti bilâ hayretin
zehebe anhel beyni vertefeat anhâ nuktatil gayni ve
ferrikı fîhel gayni bil gayni yâ men beddelte nûnel
ındiyyeti bi bâil ubûdiyetimin ashâbin efragtehüm
âne' elebniyyeti ve vâsaltehüm bi esrâril ulûhiyyeti
felem yebka fîhim li gayrike bekıyyeti Ve hüvel
aliyyül azîm. Eselüke allâhümme kemâli hâzihil
atıyyeti min gayri mehmeleti ve lâ nesiyyeti meal
âfiyeti min külli beliyyetin ebeden mâ dâme
devâmül ebediyeti yâ men hüvel mekru li hâzihin
nesetil beseriyeti huznî min hâzihit tahtiyyeti ilâ
evcil hadratil aliyyetil mutahharatil kudsiyyeti mea
suhbetil hâdil müeyyidi bil ındiyyeti haysü yefnâ
külli seyin bi suhûdil ahadiyyeti vel vahdâniyeti
uksimi billâhi aleyke fî kabûli hâzihil esiletil
merdıyyeti bil esmâil aliyyeti bil azîmü minhâ fil
ezeliyyeti vel ebediyyeti ve bimâ ebtantehü minel
esrâril hafiyyeti fî bâtıni gaybil ehadiyyeti ve bi mâ
azhertehü minel envâril celiyyeti fî zâhiril
muhammediyyeti salli allâhümme alâ hâzen nebiyyil
mütevveci bi makâmil ekmeliyyeti alâ sâiril beriyyeti
ve sellim aleyhi selâmel husûsiyeti fî hadretir
rbûbiyyeti salâten ve selâmen yütimmü nûra hümâ
ve yedüvimü lenâ ebeden ve yeteceddede sevâbe
hümâ ve lâ yenkatıu sermeden yâ Allâhü yâ Allâhü
yâ Allâhü nnellezîne ferada aleykel kurâne
lerâddüke ilâ meâd. nnellezîne ferada aleykel
kurâne lerâddüke ilâ meâd. nnellezîne ferada
aleykel kurâne lerâddüke ilâ meâd. Ve sallallâhü alâ
seyyidinâ muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ
âlihi ve sahbihi ve sellim âmîn Ve selâmün alel

mürselîne velhamdülillâhi rabbil âlemîn.
 
ÖNEMLİ UYARI

HAVAS İLMİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLSENİZ, Bu İşlemleri kendinize veya başkaları üzerinde uygulamamanızı, YAPMAMANIZI tavsiye eder, Bu işlemleri yapıp yapmamak tamamen şahısların kendi İNSİYATİFİNDEDİR. Yapacağınız herhangi bir yanlış işlem ve uygulama durumunuzda SİTEMİZİN SORUMLULUK ALMADIĞINI bildirir. Ayrıca sitemizde konuların BİLGİLENDİRME AMAÇLI konular ve paylaşımlar olduğunu hatırlatır. Anlayışınız için TEŞŞEKKÜR ederiz.

Site Ekibimizden Profesyonel Anlamda Destek Almak isterseniz +90 850 840 05 71 Numaralı iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.